Căn cứ vào khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khôi lượng công việc đã làm trong tháng.

Như vậy, Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán có đặc thù riêng nên Bộ luật Lao động năm 2019 đã để hướng mở cho các bên thỏa thuận nhằm phù hợpvới tình hình cụ thể của người lao động và người sử dụng lao động.

Thông thường, khi hoàn thành công việc theo sản phẩm, theo tháng thì người sử dụng lao động mới trả lương cho người lao động.

Tuy nhiên, đối với những công việc phải làm trong nhiều tháng nếu đợi đến khi hoàn thành mới nhận tiền lương thì sẽ gây khó khăn về kinh tế cho người lao động; bởi vậy, trong trường hợp này Bộ luật Lao động năm 2019 cho phép người lao động hằng tháng được tạm ứng tiền lương (để có tiền trang trải cho cuộc sống).