Căn cứ vào Điều 33 Bộ luật Lao động năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Nếu hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, khi chính sách, pháp luật của Nhà nước thay đổi, quy định nội bộ của người sử dụng lao động hay thỏa ước lao động tập thể có sự điều chỉnh thì người sử dụng lao động có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn. Đôi khi, người lao động cũng đề xuất người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động để bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Việc có sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động hay không nằm ở quá trình thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trên cơ sở bình đẳng, thiện chí và hợp tác; nếu kết quả thỏa thuận bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên thì hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; còn trường hợp không đạt được tiếng nói chung thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.