Người nhận hàng (Receiver) là người có quyền nhận hàng tại cảng đích theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa.