Căn cứ vào Điều 163 Bộ luật Lao động năm 2019, nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người giúp việc gia (tình như sau:

Một là, thực hiện đầy đủ thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng lao động.

Hai là, trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ba là, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người giúp việc gia đình.

Bôn là, bố trí chỗ ăn, ồ hợp vệ sinh cho người giúp việc gia đình nếu có thỏa thuận.

Năm là, tạo cơ hội cho người giúp việc gia đình được tham gia học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp.

Sáu là, trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Như vậy, Với quy định nêu trên sẽ bảo đảm được quyền lợi chính đáng của người lao động giúp việc gia đình trong thời gian làm việc và kể cả khi thôi việc.