1. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức nghỉ thai sản được quy định thế nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định 90/2020/NĐ-CP có quy định cụ thể về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức nghỉ thai sản như sau:

Cán bộ, công chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng: Không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng. Vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản. Tức là trong trường hợp này cán bộ công chức nghỉ thai sản có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng vân được đánh giá xếp loại.

Cán bộ, công chức nghỉ không tham gia công tác từ 03 tháng đến dưới 06 tháng: Thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ công chức  nghỉ chế độ thai sản: Kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế trong năm đó. Theo đó thì trong trường hợp cán bộ, công chức nghỉ chế độ thai sản, kết quả xếp loại chất lượng trong năm sẽ là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế trong năm đó. Điều này có nghĩa là thời gian nghỉ thai sản sẽ không được tính vào xếp loại chất lượng của cán bộ công chức đó trong năm đó, không ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá chất lượng công việc của họ.

Như vậy thì đối với cán bộ công chức nghỉ chế độ thai sản thì sẽ thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng trong năm chính là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm làm việc đó. 

 

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức nghỉ thai sản thông qua kết quả thực hiện công việc được giao

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức nghỉ thai sản thì cũng dựa trên một phần vào kết quả thực hiện công việc được giao trong khoảng thời gian thực tế được ghi nhận để đánh giá xếp lại cán bộ công chức. Việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức nghỉ thai sản cũng một phần dựa vào tiêu chí đánh giá kết quả công việc mà trước thời điểm nghỉ thai sản hoặc sau thời điểm cán bộ công chức này nghỉ thai sản xong quay trở lại làm việc. Việc đánh giá kết quả thực hiện công việc được căn cứ dựa theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP 

Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý: 

+ Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cần hiểu rõ, quán triệt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các chính sách và pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình đang đảm nhiệm.

+ Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Bảo đảm sự tuân thủ và duy trì kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng thời ngăn chặn và xử lý nhanh chóng các vi phạm kỷ luật và pháp luật khi xuất hiện.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát để đảm bảo công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị diễn ra đúng quy trình và đúng theo quy định.

+ Phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị, bao gồm cả việc xử lý nhanh chóng những trường hợp tham nhũng và lãng phí khi phát hiện.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm và đảm bảo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể: Cân nhắc, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, đặt ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể, đồng thời đảm bảo kết quả thực hiện được lượng hóa thông qua sản phẩm hoặc các tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao. Đánh giá dựa trên khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

+ Thực hiện theo quy định của pháp luật, kế hoạch đề ra hoặc công việc cụ thể được giao: Công chức cần tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, kế hoạch công tác được đề ra hoặc các công việc cụ thể mà họ được giao.

+ Đánh giá dựa trên khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ: Công chức sẽ được đánh giá theo các tiêu chí như khối lượng công việc, tiến độ thực hiện, và chất lượng công việc đã hoàn thành. Điều này có thể bao gồm cả việc hoàn thành đúng thời hạn, đạt được các mục tiêu đề ra, và chất lượng công việc.

+ Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp: Công chức sẽ được đánh giá về thái độ phục vụ, đặc biệt là đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Thái độ tích cực, nhiệt tình và chuyên nghiệp trong giao tiếp và giải quyết vấn đề là những yếu tố quan trọng trong đánh giá.

 

3. Đánh giá xếp loại cán bộ công chức nghỉ thai sản thông qua đạo đức, lối sống

Đạo đức lối sống là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ công chức kể cả đối với cán bộ công chức nghỉ thai sản cũng không ngoại lệ. Việc đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đạo đức lối sống nhằm xác định rằng cán bộ công chức là người có đầy đủ phẩm chất đạo đức và lối sống chuẩn mực. Về đánh giá xếp loại cán  bộ công chức nghỉ thai sản thông qua đạo đức lối sống của họ được căn cứ dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Cụ thể 

- Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa: Các cán bộ, công chức được yêu cầu giữ vững phẩm chất đạo đức, tránh mọi hình thức tham ô, tham nhũng, và các hành vi tiêu cực khác. Họ không được thụ động trong việc để mất đạo đức và lối sống của mình.

+ Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền: Các hành vi như tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, lợi dụng cơ hội, vụ lợi, hách dịch, và cửa quyền đều bị cấm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực, minh bạch, và trách nhiệm trong công việc.

+ Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa: Yêu cầu giữ vững phẩm chất đạo đức và không được phép có bất kỳ biểu hiện suy thoái nào về đạo đức, lối sống. Các cán bộ, công chức cần duy trì nguyên tắc đạo đức và không tự diễn biến, tự chuyển hóa theo hướng tiêu cực.

+ Thụ động trong việc để mất đạo đức và lối sống của mình: Cảnh báo về việc không được thụ động trong việc để mất đạo đức và lối sống của bản thân. Điều này có thể liên quan đến việc cảnh báo về rủi ro của hành vi không tốt và nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh.

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị: Yêu cầu cán bộ, công chức phải duy trì lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của họ và tổ chức.

+ Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị: Yêu cầu cán bộ, công chức duy trì lối sống tích cực và tích cực góp phần vào việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và tích cực.

+ Không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của họ và tổ chức: Cán bộ, công chức không chỉ có trách nhiệm về lối sống cá nhân mà còn cần đảm bảo rằng họ không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với uy tín cá nhân và uy tín của tổ chức mà họ đại diện. Quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng trung thực, khiêm tốn, và tính chân thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đại diện cho tổ chức. Các giá trị này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng làm việc tích cực và đáng tin cậy.

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh: Cán bộ, công chức cần thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, và đồng lòng xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình trở nên trong sạch và mạnh mẽ.

- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi: Cán bộ, công chức không được phép sử dụng chức vụ và quyền hạn của mình để lợi dụng cho người thân, người quen. Điều này nhấn mạnh sự công bằng và minh bạch trong việc thực hiện nhiệm vụ và quản lý quyền lực.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức nghỉ thai sản. Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2023