1. Nhiệm vụ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ?

Theo khoản 5 Điều 2 của Quyết định 48/2017/QĐ-TTg, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được giao nhiệm vụ quan trọng trong việc hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số công việc quan trọng. Trước hết, Tổng cục phải tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

- Quy hoạch này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản quý báu của đất nước. Bằng cách định rõ vị trí, tọa độ, diện tích điều tra cơ bản, Tổng cục giúp tạo ra một bức tranh toàn cảnh về tài nguyên khoáng sản, từ đó có thể đưa ra các quyết định chiến lược hợp lý về khai thác và sử dụng nguồn lực này.

- Ngoài ra, Tổng cục còn có trách nhiệm tham gia đưa ra ý kiến bằng văn bản về quy hoạch khoáng sản và các quy hoạch khác liên quan. Điều này đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn và kiến thức vững về lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Việc này đồng nghĩa với việc Tổng cục phải liên tục cập nhật thông tin, nghiên cứu các xu hướng mới trong ngành để đảm bảo ý kiến đóng góp của mình là chính xác và hợp lý.

- Quan trọng hơn, Tổng cục có nhiệm vụ khoanh định, công bố loại khoáng sản, vị trí, tọa độ, diện tích điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích đầu tư. Điều này liên quan trực tiếp đến việc thu hút và quản lý đầu tư trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội. Bằng cách định rõ những khu vực có tiềm năng khoáng sản cao, Tổng cục tạo ra điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân quan tâm đầu tư và khai thác.

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam không chỉ đóng vai trò quản lý và điều phối mà còn đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho ngành khoáng sản. Việc kết hợp giữa nghiên cứu địa chất và khảo sát khoáng sản với quản lý và phát triển kinh tế là chìa khóa để đảm bảo sự cân bằng giữa việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam không chỉ chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và điều chỉnh quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản mà còn có nhiệm vụ quan trọng trong việc khoanh định các khu vực quan trọng đối với quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản. Cụ thể, tổ chức này đảm nhận nhiều công việc quan trọng, đồng thời chia thành nhiều phân khúc để tối ưu hóa quản lý nguồn lực quý báu này.

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng là việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều này đòi hỏi sự chín chắn, chuyên nghiệp trong việc đánh giá và định rõ các vùng đất có tiềm năng khoáng sản cao, đồng thời bảo vệ những khu vực đặc biệt quan trọng cho môi trường và cộng đồng.

Tổ chức cũng có trách nhiệm khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Đây là những vùng đất chiến lược có chứa các loại khoáng sản quan trọng, đóng góp lớn vào nguồn thu nhập quốc gia và có ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển kinh tế. Ngoài ra, Tổng cục còn phải tham gia vào quá trình đề xuất khu vực điều tra, đánh giá khoáng sản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều này không chỉ đòi hỏi sự chuyên sâu về khoa học địa chất mà còn yêu cầu khả năng phân tích và dự đoán về tiềm năng phát triển của các khu vực này trong tương lai.

- Một khía cạnh khác của nhiệm vụ này là tổ chức phải khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khu vực có khoáng sản độc hại. Việc này đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn và kỹ thuật, để từ đó có thể xây dựng chiến lược quản lý phù hợp, giúp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho người dân.

Cùng với việc có ý kiến bằng văn bản về khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục phải theo dõi và kiểm tra quyết định này để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ theo quy định.

- Cuối cùng, tổ chức phải liên tục cập nhật thông tin, nghiên cứu các xu hướng mới trong lĩnh vực khoáng sản để đảm bảo rằng ý kiến bằng văn bản của mình là chính xác và đáp ứng đúng yêu cầu của sự phát triển bền vững và an toàn trong lĩnh vực này.

Tổng cục không chỉ là cầu nối giữa chính phủ và ngành khoáng sản mà còn là đơn vị chủ trì trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với tổ chức này trong việc duy trì và nâng cao chất lượng công việc, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý nguồn tài nguyên quý báu của đất nước.

2. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có nhiệm vụ gì đối với kinh tế địa chất và khoáng sản  ?

Từ khoản 9 Điều 2 của Quyết định 48/2017/QĐ-TTg, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được đặt ra một loạt nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng đối với kinh tế địa chất và khoáng sản, nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả, bền vững và công bằng cho nguồn tài nguyên quý báu này.

- Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Tổng cục là xây dựng phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Điều này đòi hỏi sự chuyên sâu trong việc đánh giá giá trị thực tế của tài nguyên khoáng sản, từ đó đề xuất những mức thu phí hợp lý nhằm bảo đảm công bằng và khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực này. Tổng cục cũng có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu và cập nhật phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản và chi phí thăm dò khoáng sản, cũng như phương thức hoàn trả chúng.

- Ngoài ra, tổ chức này đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc này không chỉ liên quan đến khả năng khai thác và giá trị của tài nguyên, mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về ảnh hưởng của hoạt động khai thác lên môi trường và cộng đồng xung quanh.

- Tổng cục cũng có quyền và nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Điều này bao gồm quản lý hoạt động đấu giá, tổng hợp và theo dõi công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở các địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu cao về sự linh hoạt, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý hệ thống này.

- Tổng cục còn có nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện quy định của pháp luật về việc hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản đối với tổ chức và cá nhân khai thác. Việc này là chìa khóa để đảm bảo rằng người khai thác chịu trách nhiệm về chi phí đánh giá và thăm dò, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản quý báu của đất nước.

3. Nhiệm vụ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong việc kiểm soát hoạt động điều tra cơ bản địa chất

Theo khoản 10 Điều 2 của Quyết định 48/2017/QĐ-TTg, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đảm nhận nhiều nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng liên quan đến kiểm soát và quản lý hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cũng như hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức này trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên quý báu của đất nước và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành khoáng sản.

- Tổng cục đảm bảo kiểm soát hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thông qua nguồn vốn của nhà nước và của các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư trên phạm vi cả nước. Điều này đòi hỏi sự minh bạch và công bằng trong việc phân phối và sử dụng nguồn lực, giúp đảm bảo rằng hoạt động điều tra được thực hiện theo đúng quy định và có tính khoa học cao.

- Trong lĩnh vực kiểm soát hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước, Tổng cục đảm bảo theo dõi, đánh giá và tổng hợp tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản. Điều này bao gồm việc đề xuất các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, nhằm giữ gìn nguồn tài nguyên và đảm bảo sự bền vững của ngành.

- Tổ chức cũng chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra và giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản. Việc này đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện đúng theo kế hoạch và có tính an toàn cao.

- Trong việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Tổng cục cần xác minh việc thực hiện các Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, tổ chức này cũng có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

- Chủ trì kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, là một phần quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát tổng thể. Việc này bao gồm việc đánh giá tác động của hoạt động khoáng sản đối với môi trường và đề xuất các biện pháp để giảm thiểu tác động này, đồng thời đảm bảo rằng các chính sách phát triển bền vững được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam qua các nhiệm vụ và quyền hạn theo khoản 10 này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và quản lý tài nguyên khoáng sản của đất nước một cách bền vững và có trách nhiệm.

Xem thêm: Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng cập nhật

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn