1. Thẩm quyền phê duyệt chiến lược khoáng sản 

Quyền phê duyệt chiến lược khoáng sản, theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Khoáng sản 2010, đã được sửa đổi bởi điểm a và b của khoản 13 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, đã được quy định rộng rãi và cụ thể để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

- Theo quy định, chính phủ đảm nhận vai trò thống nhất quản lý nhà nước về khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên toàn quốc, và có các nhiệm vụ quan trọng sau đây:

+ Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản, bao gồm quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. Bộ cũng có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược khoáng sản và lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

+ Khoanh định và công bố các khu vực khoáng sản, cũng như trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật về khoáng sản; đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

+ Cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản và Giấy phép khai thác khoáng sản. Bộ cũng chấp thuận việc trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò và khai thác khoáng sản. Ngoài ra, Bộ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền.

+ Hướng dẫn, tổ chức đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản; quản lý thông tin, mẫu vật địa chất và khoáng sản.

+ Công bố và xuất bản các tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

+ Thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý nhà nước về khoáng sản.

Bộ Công Thương tổ chức lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Việc quản lý khoáng sản nhằm đảm bảo sự bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và xã hội. Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang nỗ lực để thực hiện quản lý khoáng sản hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan, và đồng thời duy trì sự cân nhắc giữa việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược khoáng sản.

 

2. Nguyên tắc phải đảm bảo trong việc lập chiến lược khoáng sản

Việc lập chiến lược khoáng sản phải tuân thủ các nguyên tắc và căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Khoáng sản 2010, đã được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018. Cụ thể, việc lập chiến lược khoáng sản cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch tổng thể quốc gia. Điều này đảm bảo chiến lược khoáng sản có liên kết mạch lạc với các mục tiêu và ưu tiên của phát triển quốc gia, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia và bền vững kinh tế-xã hội.

- Bảo đảm nhu cầu về khoáng sản để phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội. Chiến lược khoáng sản cần đảm bảo cung ứng đủ khoáng sản để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp và dân cư, đồng thời khuyến khích việc khai thác và sử dụng khoáng sản một cách tiết kiệm, hạn chế lãng phí.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng khoáng sản trong nước và khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản để phát triển kinh tế-xã hội. Chiến lược khoáng sản cần đáp ứng nhu cầu sử dụng khoáng sản trong nước, đồng thời khai thác khả năng hợp tác với các quốc gia khác trong lĩnh vực khoáng sản để tăng cường phát triển kinh tế-xã hội.

- Dựa trên kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và tiền đề, dấu hiệu địa chất liên quan đến khoáng sản. Việc lập chiến lược khoáng sản cần dựa trên các nghiên cứu và điều tra về tài nguyên khoáng sản, bao gồm đánh giá tiềm năng, khả năng khai thác, và các yếu tố địa chất liên quan đến khoáng sản.

Việc tuân thủ các nguyên tắc và căn cứ trên khi lập chiến lược khoáng sản là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của ngành khoáng sản, đồng thời đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng và bảo vệ môi trường.

 

3. Nội dung trong chiến lược khoáng sản

Chiến lược khoáng sản phải bao gồm các nội dung chính, theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Khoáng sản 2010. Dưới đây là các nội dung cụ thể cần có trong chiến lược khoáng sản:

- Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Chiến lược khoáng sản cần đề ra quan điểm chỉ đạo rõ ràng và mục tiêu cụ thể trong việc tiến hành điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Điều này nhằm đảm bảo bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, cũng như tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản.

- Định hướng điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Chiến lược khoáng sản cần xác định định hướng cụ thể cho việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thăm dò, và khai thác khoáng sản cho từng nhóm khoáng sản. Đồng thời, chiến lược cũng phải quan tâm đến việc chế biến và sử dụng hợp lý, cũng như tiết kiệm nguồn tài nguyên sau khai thác.

- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Chiến lược khoáng sản cần đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thăm dò, và khai thác khoáng sản cho từng nhóm khoáng sản. Đồng thời, cần tìm ra các phương pháp chế biến và sử dụng hợp lý, cũng như tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản sau khai thác. Ngoài ra, chiến lược cũng cần quan tâm đến việc dự trữ khoáng sản quốc gia, đảm bảo nguồn cung cấp lâu dài và bền vững cho phát triển kinh tế-xã hội.

Các nội dung trên là cơ bản trong việc lập chiến lược khoáng sản, giúp định hướng và quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản của quốc gia. Bằng việc tuân thủ và thực hiện chiến lược khoáng sản, chúng ta có thể đảm bảo sự phát triển bền vững, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường trong ngành khoáng sản.

 

4. Những hành vi bị cấm đối với khoáng sản?

Theo Điều 8 của Luật Khoáng sản 2010, có một số hành vi bị cấm trong lĩnh vực khoáng sản. Dưới đây là danh sách chi tiết các hành vi đó:

- Lợi dụng hoạt động khoáng sản xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân: Hành vi này đề cập đến việc sử dụng hoạt động liên quan đến khoáng sản để vi phạm lợi ích của Nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân khác.

- Lợi dụng quá trình thăm dò để khai thác khoáng sản: Điều này ám chỉ việc sử dụng quá trình thăm dò khoáng sản nhằm mục đích khai thác ngay lập tức mà không tuân thủ các quy trình và quy định pháp luật.

- Thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép: Việc tiến hành điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các hoạt động liên quan đến khoáng sản phải tuân thủ quy định và nhận được sự cho phép từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cản trở trái pháp luật hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản: Hành vi này bao gồm cản trở và tạo trở ngại cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các hoạt động liên quan đến khoáng sản mà không tuân thủ quy định pháp luật.

- Cung cấp thông tin về khoáng sản thuộc bí mật nhà nước trái pháp luật: Hành vi này diễn ra khi thông tin về khoáng sản thuộc về bí mật nhà nước được cung cấp mà không tuân thủ quy định pháp luật.

- Cố ý hủy hoại mẫu vật địa chất, khoáng sản có giá trị hoặc quý hiếm: Hành vi này bao gồm việc cố ý phá hủy các mẫu vật địa chất hoặc khoáng sản có giá trị hoặc quý hiếm, gây thiệt hại và mất mát tài nguyên mà không tuân thủ quy định pháp luật.

- Các hành vi khác theo quy định của pháp luật: Ngoài các hành vi cụ thể đã được nêu, luật cũng quy định rằng những hành vi khác cũng bị cấm trong lĩnh vực khoáng sản.

Những hành vi trên đây nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, tài nguyên khoáng sản và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản. Việc tuân thủ và tuân thủ các quy định này là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và quản lý hiệu quả của ngành khoáng

Ngoài nội dung trên quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết có nội dung tương tự tại địa chỉ: Cách khai thuế, nộp phí Bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline tel: 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp. Trân trọng!