Căn cứ vào Điều 4 Bộ luật Lao động năm 2019, chính sách của Nhà nước về lao động như sau:

Một là, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Hai là, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

Ba là, tạo điều điện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động; áp dụng một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với người làm việc không có quan hệ lao động.

Bôn là, có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; nâng cao năng suất lao động; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; hỗ trợduy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm là, có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung, cầu lao động.

Sáu là, thúc đẩy người lao động và người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Bảy là, bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên.

Như vậy, So với quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 4), thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã bỏ quy định “có chính sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển sản xuất, kinh doanh” nhằm bảo đảm đúng quy luật của nền kinh tế và bổ sung các chính sách sau đây:

* Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm việc không có quan hệ lao động.

* Áp dụng một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với người làm việc không có quan hệ lao động.

* Có chính sách nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động.

Với quy định mới này sẽ bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động,góp phần tăng năng suất lao động nhằm giúp người lao động, người làm việc tăng thu nhập, cải thiện chất lượng đòi sống; qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nưốc nhà.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)