Những việc giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng không được làm như sau:

1. Vay, mượn, xin, mua, bán trao đổi tiền, đồ vật của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào

Căn cứ bởi khoản 1 Điều 5 của Thông tư 42/2022/TT-BCA có quy định về những việc mà giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng không được làm. Cụ thể như sau: Vay, mượn, xin, mua, bán, trao đổi tiền, đồ vật của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào; nhận lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất từ học sinh hoặc thân nhân của học sinh.

Một trong những hạn chế quan trọng mà giáo viên chủ nhiệm phải tuân thủ là không được thực hiện các hoạt động giao tiếp có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ chuyên môn giữa giáo viên và học sinh. Cụ thể:

- Vay, mượn, xin, mua, bán, trao đổi tiền, đồ vật của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào: Hành động này có thể tạo ra sự bất bình đẳng và thiếu minh bạch trong quan hệ giữa giáo viên và học sinh, cũng như có thể dẫn đến tình trạng lạm dụng quyền lợi của học sinh.

- Nhận lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất từ học sinh hoặc thân nhân của học sinh: Việc nhận lợi ích vật chất hoặc phi vật chất từ học sinh hoặc gia đình của họ có thể tạo ra mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa giáo viên và học sinh, cũng như gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học tập và giáo dục.

Hậu quả của hành vi vi phạm này để lại đó là:

- Gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và tinh thần của học sinh: Học sinh có thể cảm thấy bị áp đặt hoặc bị ép buộc trong quan hệ với giáo viên, gây ra cảm giác bất an và thiếu tự tin trong quan hệ giữa học sinh và người giáo viên.

- Tạo ra môi trường học tập không công bằng và không minh bạch: Việc giáo viên có hành vi không trung thực và không minh bạch trong quan hệ với học sinh tạo ra một môi trường học tập không công bằng, không khuyến khích tính chuyên môn và sự phát triển của học sinh.

Ví dụ: Giáo viên trường giáo dưỡng vay tiền của học sinh, theo đó thì khi giáo viên trường giáo dưỡng vay tiền của học sinh là hoạt động bị nghiêm cấm, bởi lẽ điều này có thể dẫn đến việc giáo viên lợi dụng vào chức danh của mình để chiếm đoạt số tiền đó. 

 

2. Tiếp xúc gặp gỡ thân nhân của học sinh nhằm mục đích sinh lợi

Căn cứ bởi khoản 2 Điều 5 của Thông tư 42/2022/TT-BCA 

Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 42/2022/TT-BCA quy định về hạn chế trong việc tiếp xúc, gặp gỡ thân nhân của học sinh nhằm mục đích vụ lợi. Quy định này được đưa ra nhằm bảo vệ quyền lợi và sự riêng tư của học sinh, đồng thời xác định rõ vai trò và trách nhiệm của giáo viên trong việc tương tác với gia đình học sinh.

- Hạn chế về tiếp xúc với thân nhân của học sinh

+ Tiếp xúc, gặp gỡ thân nhân của học sinh nhằm mục đích vụ lợi: Quy định này cấm giáo viên tiếp xúc hoặc gặp gỡ thân nhân của học sinh với mục đích lợi ích cá nhân, như vay mượn tiền, xin việc làm, hay thực hiện các hành động không liên quan đến quản lý hoặc giáo dục học sinh.

+ Yêu cầu sự đồng ý của Hiệu trưởng và tiếp xúc tại địa điểm quy định: Trong trường hợp tiếp xúc với thân nhân học sinh để phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, giáo viên phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng trường giáo dưỡng và phải tiếp xúc tại địa điểm được quy định, như nhà thăm gặp hoặc phòng tiếp công dân của trường giáo dưỡng.

- Vi phạm quyền của học sinh. Hành vi tiếp xúc, gặp gỡ thân nhân của học sinh nhằm mục đích vụ lợi vi phạm quyền của học sinh như sau:

+ Xâm phạm quyền riêng tư của học sinh: Việc tiếp xúc với thân nhân của học sinh nhằm mục đích vụ lợi có thể xâm phạm đến quyền riêng tư và sự tự do của học sinh trong việc quyết định vấn đề cá nhân và gia đình.

+ Tạo ra môi trường không công bằng và không minh bạch: Hành vi này có thể tạo ra một môi trường không công bằng trong quan hệ giữa giáo viên và học sinh, khiến cho học sinh có thể cảm thấy bị áp đặt và không có sự công bằng trong quan hệ giáo viên - học sinh.

Hậu quả của việc vi phạm

+ Mất niềm tin và tôn trọng: Vi phạm quyền của học sinh có thể dẫn đến mất niềm tin và tôn trọng từ phía học sinh đối với giáo viên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa họ.

+ Gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và sự phát triển của học sinh: Môi trường học tập không công bằng và không minh bạch có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và sự phát triển của học sinh, khiến cho họ cảm thấy không được tôn trọng và không được đối xử công bằng.

Ví dụ: Một trường hợp cụ thể là khi một giáo viên tiếp xúc với gia đình học sinh để yêu cầu vay mượn tiền hoặc thực hiện các hành động không liên quan đến quản lý hoặc giáo dục học sinh. Hành vi này không chỉ vi phạm quyền của học sinh mà còn tạo ra một môi trường không công bằng và không minh bạch trong quan hệ giữa giáo viên và học sinh.

 

3. Cho học sinh sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trái quy định

Căn cứ khoản 3 Điều 5 của Thông tư 42/2022/TT-BCA  theo đó giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng không được cho học sinh sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trái quy định, để cho học sinh tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm

Khoản 3 Điều 5 của Thông tư 42/2022/TT-BCA quy định rằng giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng không được cho học sinh sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trái quy định, cũng như không được để cho học sinh tàng trữ hoặc sử dụng các đồ vật cấm. Quy định này được đưa ra nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của học sinh, đồng thời xác định rõ vai trò và trách nhiệm của giáo viên trong việc quản lý học sinh và môi trường học tập.

- Hạn chế sử dụng phương tiện thông tin liên lạc không phù hợp: Giáo viên chủ nhiệm không được phép cho học sinh sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trái quy định, bao gồm điện thoại di động, máy tính, hoặc các thiết bị điện tử khác mà không có sự giám sát hoặc sự đồng ý của nhà trường.

- Không để học sinh sử dụng đồ vật cấm: Giáo viên cũng không được phép để cho học sinh tàng trữ hoặc sử dụng các đồ vật cấm trong quá trình học tập, như vũ khí, chất cấm, hoặc bất kỳ đồ vật nào có thể gây nguy hiểm cho học sinh và người khác.

- Gây nguy hiểm cho học sinh và người khác: Việc cho học sinh sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc không phù hợp hoặc để học sinh sử dụng đồ vật cấm có thể gây ra nguy hiểm cho học sinh và người khác trong môi trường học tập.

- Xâm phạm quyền riêng tư và an toàn của học sinh: Việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trái quy định hoặc sử dụng các đồ vật cấm có thể xâm phạm đến quyền riêng tư và an toàn của học sinh, khiến cho họ không cảm thấy an toàn và tự do trong môi trường học tập.

Hậu quả của việc cho phép học sinh sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, đồ vật  trái quy định:

  • Gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi và sự phát triển của học sinh: Việc vi phạm quy định về việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc và đồ vật cấm có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với quyền lợi và sự phát triển của học sinh, gây mất niềm tin và tôn trọng đối với giáo viên và nhà trường.
  • Gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học tập: Môi trường học tập không an toàn và không công bằng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học tập và phát triển của học sinh, khiến cho họ cảm thấy không được bảo vệ và không có điều kiện để học tập và phát triển.

Ví dụ: Một trường hợp cụ thể là khi một giáo viên chủ nhiệm cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học mà không có mục đích giáo dục cụ thể hoặc giám sát từ phía giáo viên. Việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến sự tập trung và chất lượng của bài giảng mà còn tạo ra một môi trường học tập không an toàn và không phát triển cho học sinh.

 

4. Có lời nói, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm học sinh

Khoản 4 Điều 5 của Thông tư 42/2022/TT-BCA quy định rằng giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng không được có lời nói hoặc hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của học sinh, cũng như không được phân biệt đối xử với học sinh không đúng quy định. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi và sự phát triển toàn diện của học sinh, đồng thời khẳng định vai trò và trách nhiệm của giáo viên trong việc xây dựng một môi trường học tập lành mạnh và tích cực.

Cụ thể như sau:
- Cấm lời nói hoặc hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của học sinh: Giáo viên chủ nhiệm không được phép có những lời nói hoặc hành vi có thể gây tổn thương tính mạng, sức khỏe, danh dự, và nhân phẩm của học sinh. Điều này bao gồm việc gây căng thẳng tinh thần, làm mất lòng tự tin, hoặc gây ra bạo lực tinh thần cho học sinh.

 - Cấm phân biệt đối xử không đúng quy định: Giáo viên cũng không được phép phân biệt đối xử với học sinh dựa trên bất kỳ lý do nào, bao gồm giới tính, tuổi tác, sắc tộc, ngôn ngữ, và tình trạng kinh tế. Mọi hành vi phân biệt đối xử là không chấp nhận được và vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp của giáo viên.

Hậu quả của những hành vi này gây ra có thể bao gồm có:

  • Gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và sự phát triển của học sinh: Việc có những lời nói hoặc hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của học sinh có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với tinh thần và sự phát triển toàn diện của học sinh, khiến cho họ cảm thấy không được tôn trọng và không an toàn trong môi trường học tập.
  • Gây ảnh hưởng tiêu cực đối với quan hệ giữa giáo viên và học sinh: Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh có thể bị suy yếu và mất đi lòng tin và tôn trọng nếu giáo viên có những hành vi không đúng đạo đức nghề nghiệp và vi phạm quy định của Thông tư 42/2022/TT-BCA.

Ví dụ: Một trường hợp cụ thể là khi một giáo viên chủ nhiệm phân biệt đối xử với học sinh dựa trên sắc tộc, gây ra những lời lẽ xâm phạm tính mạng và nhân phẩm của học sinh trong lớp học. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần và sự phát triển của học sinh mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học tập và quan hệ giữa giáo viên và học sinh.

 

5. Làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến học sinh

Căn cứ khoản 5 Điều 5 của Thông tư 42/2022/TT-BCA . Một trong những việc mà giáo viên chủ nhiệm không được làm đó là làm sai lệch hồ sơ, tài liệu có liên quan đến học sinh

Theo khoản 5 Điều 5 của Thông tư 42/2022/TT-BCA, giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng không được làm sai lệch hồ sơ, tài liệu có liên quan đến học sinh. Quy định này được đưa ra để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trung thực trong quản lý thông tin học sinh, đồng thời khẳng định trách nhiệm của giáo viên trong việc bảo vệ và chăm sóc cho học sinh.

Việc nghiêm cấm giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến học sinh nhằm:

 - Đảm bảo tính minh bạch của quá trình quản lý hồ sơ học sinh: Việc giữ gìn tính minh bạch trong quản lý hồ sơ học sinh là rất quan trọng để đảm bảo rằng mọi thông tin về học sinh được lưu trữ và sử dụng một cách công bằng và trung thực.

- Bảo vệ quyền lợi của học sinh: Việc làm sai lệch hồ sơ và tài liệu có thể dẫn đến sự bất công và tổn thương cho học sinh, khiến cho thông tin về họ bị biến đổi và không chính xác, gây ra hậu quả tiêu cực đối với quyền lợi và sự phát triển của họ

Hậu quả của việc làm sai lệch hồ sơ tài liệu bao gồm có:

- Gây ra sự không minh bạch và không công bằng: Việc làm sai lệch hồ sơ và tài liệu có thể gây ra sự không minh bạch và không công bằng trong quản lý thông tin học sinh, gây ra sự bất mãn và không tin cậy từ phía học sinh và phụ huynh.

- Gây tổn thương đến quyền lợi của học sinh: Hành vi này có thể dẫn đến việc học sinh bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt học thuật, tinh thần và xã hội khi thông tin không chính xác hoặc không đúng sự thật được sử dụng trong quá trình ra quyết định và đánh giá.

Ví dụ: Một ví dụ cụ thể là khi giáo viên chủ nhiệm thay đổi điểm số của học sinh một cách không công bằng hoặc sai lệch trong hồ sơ, dẫn đến sự không minh bạch và không chính xác trong quản lý thông tin học sinh. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định của Thông tư mà còn gây ra hậu quả tiêu cực đối với quyền lợi và sự phát triển của học sinh.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi có liên quan đến giáo viên trường giáo dưỡng. Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

 Tham khảo thêm: Cha mẹ có quyền gửi con đi trại giáo dưỡng hay không?