1. Giám sát đầu tư của cộng đồng được hiểu như thế nào?

Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, như được mô tả trong Điều 3 Nghị định 29/2021/NĐ-CP, là một nhiệm vụ tự nguyện mà cư dân trên các khu vực địa bàn cấp xã chủ động tham gia. Nhiệm vụ này nhằm mục đích theo dõi một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ và chính xác các quy định liên quan đến quản lý và triển khai các dự án đầu tư từ các cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan.

Bằng cách này, cộng đồng địa phương có thể phát hiện và báo cáo kịp thời các vi phạm, và trong một số trường hợp, đề xuất các biện pháp cần thiết đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt như dự án bí mật quốc gia, theo quy định của luật pháp hiện hành). Đây là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một môi trường đầu tư lành mạnh và công bằng, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và tính dân chủ trong quản lý nguồn lực và phát triển kinh tế xã hội.

 

2. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với dự án PPP

Theo quy định tại Điều 86 Nghị định 29/2021/NĐ-CP thì việc giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án PPP bao gồm một loạt các nội dung quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình đầu tư.

- Trước hết, đó là việc theo dõi và kiểm tra sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư với kế hoạch và quy hoạch đầu tư trên địa bàn xã, nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được quy định bởi pháp luật.

- Ngoài ra, công việc giám sát còn bao gồm việc kiểm tra xem chủ đầu tư có tuân thủ các quy định về chỉ giới đất đai và sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc và xây dựng, cũng như việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Đặc biệt, việc đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư cũng được quan tâm và kiểm tra kỹ lưỡng.

- Thêm vào đó, việc theo dõi tiến độ và kế hoạch đầu tư là một phần không thể thiếu trong quá trình giám sát, nhằm đảm bảo dự án được triển khai một cách trơn tru và hiệu quả nhất có thể. Đây là những bước quan trọng để bảo đảm sự thành công và bền vững của các dự án PPP, cũng như tạo ra lợi ích lớn nhất cho cộng đồng và xã hội nói chung.

- Theo dõi và đánh giá tình hình triển khai cũng như tiến độ thực hiện các dự án là một khía cạnh không thể thiếu trong quá trình giám sát. Việc này giúp đảm bảo rằng các dự án được thực hiện một cách trơn tru và hiệu quả, mang lại những lợi ích thực sự cho cộng đồng.

- Ngoài ra, một phần quan trọng khác của quá trình giám sát là phát hiện và đánh giá những hoạt động có thể gây hại đến lợi ích của cộng đồng. Đồng thời, cũng cần xem xét kỹ lưỡng những tác động tiêu cực mà dự án có thể gây ra đối với môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện và vận hành. Việc này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng các dự án được thực hiện một cách bền vững và không gây ra hậu quả đáng tiếc cho môi trường và cộng đồng.

- Tìm ra và phân tích những hành vi gây lãng phí và thất thoát vốn cũng như tài sản liên quan đến dự án là một khía cạnh quan trọng trong việc giám sát. Việc này giúp đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả và có ích nhất cho dự án, từ đó tối ưu hóa các kết quả đạt được và mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng.

- Đồng thời, việc thực hiện quy trình công khai và minh bạch trong quá trình đầu tư là một yếu tố không thể thiếu. Sự minh bạch này không chỉ tạo ra một môi trường làm việc công bằng và trung thực, mà còn giúp tăng cường niềm tin và sự ủng hộ từ phía cộng đồng. Các thông tin rõ ràng và minh bạch cũng giúp mọi bên liên quan hiểu rõ hơn về quá trình đầu tư, từ đó tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và phát triển bền vững của dự án.

Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác được thực hiện theo các quy định chi tiết trong các điểm từ a đến e, được quy định cụ thể trong Khoản 1 của Điều này. Đây là một quá trình tập trung và toàn diện, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực đầu tư. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình và dự án đầu tư có sự đóng góp từ nguồn vốn và công sức cộng đồng, cũng như các dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc được tài trợ trực tiếp từ các tổ chức và cá nhân cho cấp xã là một quá trình phức tạp và cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng.

- Đầu tiên, việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 của Điều này là điểm khởi đầu không thể thiếu. Điều này bao gồm việc xác định và tuân thủ các quy trình và quy phạm, đảm bảo rằng dự án được triển khai theo đúng các quy định pháp lý và kỹ thuật.

- Tiếp theo, việc theo dõi và kiểm tra quy trình sử dụng vật liệu và thiết bị, cũng như việc thực hiện nghiệm thu và quyết toán công trình là một phần quan trọng của quá trình giám sát. Việc này giúp đảm bảo rằng các nguồn lực và tài sản được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch, đồng thời đảm bảo tính chất lượng và đúng tiến độ của dự án.

Tổng thể, việc thực hiện giám sát đầu tư trong các dự án này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và hệ thống hạ tầng địa phương.

 

3. Trách nhiệm thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho dự án?

Điều 87 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và giám sát các chương trình và dự án đầu tư cộng đồng.

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban này là chủ trì việc thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng chương trình và dự án. Ban Giám sát này được thành lập với thành phần đa dạng, bao gồm ít nhất 05 thành viên. Trong số này, có đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện từ Thanh tra nhân dân và cũng không thể thiếu đại diện của cộng đồng, nhằm đảm bảo sự đa chiều và đồng thuận trong quá trình giám sát. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các quyết định và hoạt động của Ban Giám sát, từ đó đảm bảo được lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương.

- Quá trình lập kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng cho các chương trình và dự án trên địa bàn là một bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý dự án. Để thực hiện điều này, việc thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư và ban quản lý chương trình, dự án về kế hoạch và thành phần của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng là cần thiết và được quy định chặt chẽ.

Thông báo này phải được gửi trước ít nhất 45 ngày trước khi quá trình thực hiện bắt đầu, nhằm đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều có đủ thời gian để chuẩn bị và tham gia vào quá trình giám sát một cách đầy đủ và hiệu quả. Bằng cách này, mọi bên có thể cùng tham gia vào quá trình giám sát một cách tích cực và hiệu quả, từ đó đảm bảo rằng các dự án được thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn và quy định, mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng và địa phương.

- Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đầu tư. Để thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, hướng dẫn Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật và Nghị định này. Hỗ trợ Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong mọi khía cạnh, đặc biệt là trong việc thông tin liên lạc, lập và gửi các Báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban giám sát đầu tư hoạt động một cách hiệu quả và đồng thời đảm bảo rằng các dự án được giám sát một cách toàn diện và chuyên nghiệp.

Theo quy định được nêu trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã được giao trách nhiệm quan trọng là thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho mỗi dự án. Điều này thể hiện sự cam kết của cơ quan này trong việc đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, việc thành lập Ban Giám sát đầu tư cũng giúp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý và giám sát các dự án, đảm bảo rằng những quyết định và hoạt động liên quan đến đầu tư đều được thực hiện một cách minh bạch và có lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.