1. Quy định về ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư dự án PPP

Ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư trong dự án PPP được quy định theo Điều 79 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 như sau: Các nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia dự án PPP sẽ được hưởng những ưu đãi liên quan đến thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu đãi khác, theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và các quy định khác có liên quan.

Dưới góc độ này, những nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia dự án PPP sẽ được đặc quyền hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, và các ưu đãi khác theo những quy định được đề cập trong pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và các quy định khác có liên quan.

 

2. Quy định về thực hiện bảo đảm đầu tư đối với nhà đầu tư dự án PPP

Cùng với các ưu đãi đầu tư, chính sách bảo đảm đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư. Bảo đảm đầu tư đại diện cho những biện pháp mà Nhà nước cam kết thực hiện để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tất cả các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư và đóng góp vốn vào việc thực hiện các dự án. Mục tiêu của chính sách này là tạo điều kiện thuận lợi để hấp dẫn các nguồn lực đầu tư, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. Khuôn khổ pháp luật liên quan đến đầu tư nói chung và đặc biệt là chính sách bảo đảm đầu tư ngày càng được hoàn thiện, nhằm đảm bảo sự hấp dẫn và an toàn cho các nhà đầu tư.

Đảm bảo đầu tư đối với nhà đầu tư trong dự án PPP được quy định theo Điều 80 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 như sau:

- Nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia dự án PPP sẽ được hưởng các bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định liên quan khác về đầu tư.

- Bảo đảm về quyền tiếp cận đất, quyền sử dụng đất và tài sản công khác được quy định như sau:

  + Doanh nghiệp dự án PPP có quyền được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, hoặc được phép sử dụng tài sản công khác để thực hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của pháp luật về đất đai và quản lý, sử dụng tài sản công.

  + Mục đích sử dụng đất của dự án sẽ được đảm bảo không thay đổi trong toàn bộ thời hạn thực hiện hợp đồng, kể cả trong trường hợp bên cho vay thực hiện quyền theo quy định tại Điều 53 của Luật Đầu tư.

- Bảo đảm cung cấp dịch vụ công được quy định như sau:

  + Doanh nghiệp dự án PPP sẽ được quyền sử dụng công trình công cộng và các công trình phụ trợ khác để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

  + Trong trường hợp có sự khan hiếm về dịch vụ công hoặc có hạn chế về đối tượng sử dụng công trình công cộng, doanh nghiệp dự án PPP sẽ được ưu tiên cung cấp dịch vụ công hoặc được ưu tiên cấp quyền sử dụng công trình công cộng để thực hiện dự án.

  + Cơ quan có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp dự án PPP trong việc thực hiện thủ tục cần thiết để được ưu tiên sử dụng dịch vụ công và công trình công cộng.

- Bảo đảm quyền thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định như sau:

  + Doanh nghiệp dự án PPP được phép thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất và quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho bên cho vay theo quy định của pháp luật về đất đai và dân sự, với thời hạn thế chấp không vượt quá thời hạn hợp đồng, trừ khi có thỏa thuận khác tại hợp đồng.

  + Thỏa thuận về thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ được lập thành văn bản ký kết giữa bên cho vay và các bên ký kết hợp đồng.

  + Việc thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ thực hiện dự án và các điều kiện khác đã thỏa thuận tại hợp đồng.

- Các cơ quan ký kết hợp đồng và cơ quan có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương nơi triển khai thực hiện dự án PPP để đảm bảo an ninh, trật tự, và an toàn về con người, tài sản của doanh nghiệp dự án PPP, và nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.

 

3. Quy định về bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với dự án PPP quan trọng

Bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với dự án PPP quan trọng được quy định theo Điều 81 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 như sau:

- Chính phủ sẽ quyết định việc áp dụng cơ chế bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, dựa trên chính sách quản lý ngoại hối và khả năng cân đối ngoại tệ trong từng giai đoạn thời kỳ cụ thể.

- Doanh nghiệp tham gia dự án PPP, khi thực hiện quy định tại khoản 1 của Điều này, có thể mua ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, và các giao dịch khác, hoặc chuyển vốn, lợi nhuận, và các khoản thanh lý đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Trong trường hợp thị trường không đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của doanh nghiệp dự án PPP, thì bảo đảm cân đối ngoại tệ được áp dụng, không vượt quá 30% doanh thu của dự án, được tính bằng tiền đồng Việt Nam sau khi trừ đi chi phí trong đồng Việt Nam.

Theo hướng dẫn này, Chính phủ sẽ quyết định áp dụng cơ chế bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với dự án nằm trong thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, dựa trên chính sách quản lý ngoại hối và khả năng cân đối ngoại tệ trong từng giai đoạn cụ thể. Doanh nghiệp tham gia dự án PPP, khi thực hiện dự án, đã có quyền mua ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, và các giao dịch khác, hoặc chuyển vốn, lợi nhuận, và các khoản thanh lý đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Trong trường hợp thị trường không đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của doanh nghiệp dự án PPP, sẽ được bảo đảm cân đối ngoại tệ không vượt quá 30% doanh thu của dự án, được tính bằng tiền đồng Việt Nam sau khi trừ đi các chi tiêu bằng đồng Việt Nam.

 

4. Quy định về bảo đảm quyền thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với dự án PPP

Tại Điều 80 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, quy định về bảo đảm đầu tư, việc đảm bảo quyền thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, và hệ thống cơ sở hạ tầng được chỉ định như sau:

- Doanh nghiệp tham gia dự án PPP được phép thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất, và quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho bên cho vay theo quy định của pháp luật về đất đai và dân sự. Thời gian thế chấp không được vượt quá thời hạn hợp đồng, trừ khi có thỏa thuận khác được ghi trong hợp đồng.

- Thỏa thuận về thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phải được lập thành văn bản và ký kết giữa bên cho vay và các bên ký kết hợp đồng.

- Việc thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng không được ảnh hưởng đến mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ thực hiện dự án, và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Bài viết liên quan: PPP là gì? Dự án PPP và thực trạng hợp tác công tư ở Việt Nam? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về: Quy định về ưu đãi đầu tư và bảo đảm đầu tư dành cho dự án PPP. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết!