NỘI DUNG INCOTERMS 2010

Điều kiện

Nội dung

Điều kiện chung cho mọi phương thức vận tải

EXW (tên địa điểm giao hàng)

Người bán có nghĩa vụ đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua tại cơ sở của người bán hoặc địa điểm chỉ định.

Người bán không xếp hàng lên phương tiện tiếp nhận.

FCA (tên địa điểm giao hàng)

Người bán giao hàng cho người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định tại cơ sở của người bán hoặc địa điểm chỉ định khác.

Giao hàng tại cơ sở của người bán: bốc hàng.

Giao hàng tại địa điểm khác: sẵn sàng để dỡ.

Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

CPT (tên địa điểm giao hàng)

Người bán giao hàng cho người chuyên chở hoặc người khác do người bán chỉ định tại nơi thỏa thuận và người bán ký hợp đồng vận tải, trả chi phí vận tải.

Điểm chuyển giao rủi ro: nơi giao hàng.

Điểm chuyển giao chi phí: điểm đến.

Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

CIP (tên địa điểm giao hàng)

Người bán giao hàng cho người chuyên chở hoặc người khác do người bán chỉ định tại nơi thỏa thuận và người bán ký hợp đồng vận tải, trả chi phí vận tải, ký hợp đồng bảo hiểm, trả chi phí bảo hiểm (mức tối thiểu).

Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

DAT (nơi đến quy định)

Người bán giao hàng khi hàng hóa được dõ khỏi phương tiện vận tải, đặt dưới định đoạt của người mua tại cảng hoặc bến chỉ định.

Bến có mái che hoặc không có mái che.

Người mua làm thông quan xuất khẩu.

DAP (nơi đến quy định)

Người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sãn sàng để dỡ tại nơi đến quy định.

Người mua  làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

DDP (nơi đến quy định)

Người bán giao hàng đã được thông quan nhập khẩu, định đoạt bởi người mua trên phương tiện vận tải, dỡ hàng tại nơi đến quy định.

Người bán làm thủ tục thông quan nhập khẩu (thuế nhập khẩu, thuế VAT,…)

Điều kiện chung cho đường biển hoặc đường thủy nội địa

FAS (tên cảng xếp hàng quy định)

Người bán có nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc con tàu, người mua chỉ định tại cảng giao hàng.

FOB (tên cảng xếp hàng quy định)

Người bán giao hàng trên tàu của người  mua tại cảng giao hàng hoặc hàng hóa đã sẵn sàng đều giao nhiệm vụ.

Người bán thông quan xuất khẩu.

CFR (tên cảng xuất hàng  quy định)

Người bán có nghĩa vụ giao hàng lên tàu người mua chỉ định tại cảng giao hàng đã sẵn sàng để giao nhiệm vụ, trả các chi phí cần thiết để đưa hàng tới nơi đến.

Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

CIF (tên cảng xuất hàng)

Người bán giao hàng lên tàu người mua chỉ định.

Người bán trả chi phí vận tải và bảo hiểm tối thiểu.

Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu.