Phí được bên cho vay trả cho người môi giới, đôi khi người vay trả cho người môi giới để nhận được khoản vay, thường thế chấp hoặc đề cập việc kinh doanh đối với người cho vay.

Phí bên cho vay trả cho bên thứ ba và đôi khi cho chính khách hàng của ngân hàng, liên quan công việc kinh doanh mới.

Trong bất động sản, tiền hoa hồng trả cho người môi giới để tlm ra bất động sản.

Trong chứng khoán, là hoa hồng mà một ngân hàng đầu tư trả cho người giới thiệu một giao dịch.