1. Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán viên của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Người phụ trách kế toán đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính của tổ chức. Để khuyến khích và động viên những người giữ vị trí này, chính sách phụ cấp trách nhiệm đã được đề ra theo quy định của Thông tư 04/2018/TT-BNV, cụ thể là Điều 11.
Theo Điều 11 này, người phụ trách kế toán được thưởng phụ cấp trách nhiệm trong suốt thời gian họ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đối với những người được bổ nhiệm hoặc bố trí làm phụ trách kế toán tại các cấp độ quy định tại Điều 6, họ sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng, chiếm 0,1 lần mức lương cơ sở.
Ngoài ra, đối với những người phụ trách kế toán tại các đơn vị quy định tại Điều 2, Khoản 6 và Khoản 7 của Thông tư, mức phụ cấp trách nhiệm sẽ được xác định bởi cấp có thẩm quyền, dựa trên việc áp dụng mức phụ cấp quy định tại Khoản 1 của Điều 11, và điều này sẽ phản ánh đúng với hoạt động cụ thể của từng đơn vị.
Chính sách phụ cấp trách nhiệm này không chỉ là biện pháp khích lệ cho người phụ trách kế toán mà còn giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý kế toán của tổ chức. Điều này thể hiện cam kết của tổ chức đối với sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao cả của những người làm công việc kế toán trong hệ thống tổ chức.
Tại Mục 6 Công văn 9810/BNN-TCCB năm 2014, có hướng dẫn chi tiết về phụ cấp trách nhiệm đối với các vị trí kế toán trưởng và phụ trách kế toán trong hệ thống kế toán nhà nước. Theo quy định này:
- Đối với các đơn vị kế toán trực thuộc Bộ, kế toán trưởng được thưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 lần so với mức lương cơ sở, trong khi đó, phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 lần so với mức lương cơ sở.
- Đối với các đơn vị kế toán cấp II, cấp III, kế toán trưởng và phụ trách kế toán sẽ nhận mức phụ cấp trách nhiệm công việc do cấp có thẩm quyền quyết định. Tuy nhiên, mức tối đa không được vượt quá 0,2 đối với kế toán trưởng và 0,1 đối với phụ trách kế toán, nhằm đảm bảo sự phù hợp với hoạt động cụ thể của đơn vị.
- Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán có thể đồng thời giữ các chức vụ cao cấp khác như trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương. Trong trường hợp này, họ sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc của cả vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, cộng thêm phụ cấp chức vụ của chức danh đảm nhận.
- Kế toán trưởng được bổ nhiệm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005, tính đến ngày 01/01/2014 chưa đến thời hạn xem xét bổ nhiệm lại, sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV và hướng dẫn này từ ngày 01/01/2014. Cấp có thẩm quyền sẽ xem xét việc bổ nhiệm kế toán trưởng giữ chức trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương dựa trên nhu cầu công tác, tiêu chuẩn và điều kiện của chức danh bổ nhiệm.
Như vậy, đối với kế toán viên tại các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, chính sách phụ cấp trách nhiệm đã được quy định rõ trong Công văn 9810/BNN-TCCB năm 2014, nhằm đảm bảo công bằng và khích lệ sự chuyên nghiệp trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ kế toán.
 

2. Thủ tục, thời điểm bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 04/2018/TT-BNV, quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng và phụ trách kế toán, cũng như bố trí phụ trách kế toán, đều phải tuân theo các quy trình và thời điểm cụ thể như sau:
- Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán:
+ Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5 của Thông tư, người đứng đầu đơn vị kế toán phải lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng. Quá trình này được thực hiện dưới sự chủ trì và phối hợp của cơ quan nội vụ và cơ quan tài chính cùng cấp.
+ Đối với các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này, người đứng đầu đơn vị kế toán sẽ quyết định giao tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý lập hồ sơ để bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán; bố trí phụ trách kế toán.
+ Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm phụ trách kế toán.
- Thời điểm xem xét để bổ nhiệm lại kế toàn trưởng, phụ trách kế toán:
+ Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị kế toán phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại. Quyết định bổ nhiệm lại phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.
- Đối với trường hợp kế toán trưởng, phụ trách kế toán là công chức, viên chức:
+ Khi hết thời hạn bổ nhiệm và còn từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác, có thể xem xét kéo dài thời gian giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
+ Nếu tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn và điều kiện, quyết định kéo dài thời gian giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
Như vậy, quy định chi tiết này giúp đảm bảo quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán diễn ra một cách minh bạch, công bằng và theo đúng quy định.
 

3. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Theo Điều 10 của Thông tư 04/2018/TT-BNV, việc hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng được quy định như sau:
- Đối với các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư:
+ Quy định về mức phụ cấp trách nhiệm công việc cho người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, theo đúng điều ước của Thông tư, đã được xây dựng với mục tiêu rõ ràng và hợp lý. Theo quy định này, người giữ vị trí kế toán trưởng sẽ được thưởng mức phụ cấp hằng tháng, chiếm 0,2 lần so với mức lương cơ sở.
Mức phụ cấp trách nhiệm này không chỉ đơn thuần là khoản thưởng về mặt tài chính mà còn mang tính khích lệ, động viên người giữ vị trí kế toán trưởng để nỗ lực, chấp nhận trách nhiệm cao cả trong quản lý tài chính và kế toán của đơn vị. Mục tiêu của quy định này là khuyến khích sự chuyên nghiệp, tính trách nhiệm, và cam kết đối với công việc, nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính của tổ chức.
Mức phụ cấp 0,2 lần so với mức lương cơ sở không chỉ là một phản ánh về giá trị công việc mà còn thể hiện tầm quan trọng của vai trò kế toán trưởng trong sự phát triển và ổn định của đơn vị. Điều này thể hiện sự công bằng và công tâm trong đánh giá công lao và đóng góp của người giữ vị trí kế toán trưởng, đồng thời là động cơ để họ không ngừng nỗ lực phát triển chuyên môn và đảm bảo hiệu suất công việc cao nhất.
- Đối với các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư: Người được bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị này sẽ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Mức phụ cấp này được xác định dựa trên việc áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, như quy định tại Khoản 1 của Điều 10, nhưng sẽ được điều chỉnh phù hợp với hoạt động cụ thể của đơn vị.
Những quy định này không chỉ thể hiện cam kết của cơ quan quản lý đối với sự chất lượng và trách nhiệm trong công việc kế toán mà còn giúp tạo động lực và khích lệ sự nỗ lực của kế toán trưởng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính của đơn vị. Các quy định này đồng thời đảm bảo tính linh hoạt để phản ánh đúng với đặc thù và hoạt động cụ thể của từng loại đơn vị.
 
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật