1. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) là gì?

Phụ lục "Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)" là một phần bổ sung đi kèm với Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dành cho tổ chức. Phụ lục này được sử dụng để ghi rõ thông tin chi tiết về các cá nhân đã chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán cho tổ chức đó. Trong trường hợp tổ chức phải thay mặt nhiều cá nhân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phụ lục này giúp tổ chức ghi chép và báo cáo đầy đủ các thông tin liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán đó, từ đó tính toán số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp.

Ngoài ra, phụ lục còn có các cột tính toán số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) và số thuế còn phải nộp sau khi được miễn giảm. Phụ lục này giúp tổ chức thực hiện việc tính toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng cá nhân liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán một cách rõ ràng và chính xác, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật thuế hiện hành. Phụ lục "Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn" được sử dụng để ghi chép và báo cáo đầy đủ thông tin liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán của các cá nhân khi tổ chức đang thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân. Đây là một phần của Tờ khai thuế TNCN (thu nhập cá nhân) mà các tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay cho các cá nhân liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán.

Đối với các cá nhân chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán, phụ lục này là bằng chứng và cơ sở để tổ chức nộp thuế TNCN thay cho họ. Nó giúp tổ chức thực hiện trách nhiệm nộp thuế thay cho các cá nhân liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật thuế. Việc làm phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn là một phần quan trọng trong quá trình khai thuế và đảm bảo tính chính xác, minh bạch của thông tin liên quan đến giao dịch chuyển nhượng. Đồng thời, nó giúp tăng cường quản lý và kiểm soát thuế của tổ chức khi thực hiện giao dịch này.

 

2. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)

Hướng dẫn khai Phụ lục "Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)" giúp tổ chức thực hiện việc ghi chép và báo cáo đầy đủ thông tin liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán của cá nhân. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

1. Tiêu đề Phụ lục:

- Ghi rõ tên Phụ lục: "Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)".

- Thông báo về kỳ tính thuế: Ghi rõ thông tin về kỳ tính thuế, bao gồm lần phát sinh ngày, tháng, năm và tháng, năm/quý năm.

2. Tiêu đề các cột thông tin:

- Có các cột thông tin bao gồm: STT (số thứ tự), Thông tin cá nhân chuyển nhượng (Họ và tên NNT, Mã số thuế, Số CMND/Hộ chiếu/CCCD), Thông tin tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng (Tên tổ chức, Mã số thuế, Số CMND/Hộ chiếu/CCCD cá nhân), Hợp đồng chuyển nhượng, Số lượng chứng khoán, Giá chuyển nhượng, Số thuế TNCN phải nộp.

- Có thể có các cột thông tin khác như Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có), Số thuế còn phải nộp.

3. Ghi rõ thông tin chi tiết:

- Ghi từng thông tin chi tiết về các cá nhân đã chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán cho tổ chức.

- Điền thông tin đầy đủ và chính xác về tên cá nhân, mã số thuế (nếu có), số CMND/Hộ chiếu/CCCD (trong trường hợp chưa có mã số thuế), tên tổ chức, mã số thuế (nếu có), số CMND/Hộ chiếu/CCCD cá nhân (trong trường hợp chưa có mã số thuế).

- Điền thông tin về hợp đồng chuyển nhượng, số lượng chứng khoán, giá chuyển nhượng và các chi phí liên quan (nếu có).

- Tính toán số thuế TNCN phải nộp dựa trên thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng.

4. Tính toán số thuế:

- Thực hiện tính toán số thuế TNCN phải nộp dựa trên các thông tin ghi rõ trong bảng kê chi tiết.

- Nếu có hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tính toán số thuế được miễn giảm (nếu có) và số thuế còn phải nộp sau khi được miễn giảm.

5. Ghi rõ thông tin tổng cộng: Tổng cộng số thuế TNCN phải nộp cho tất cả các cá nhân chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán.

6. Cam kết và chữ ký:

- Tổ chức hoặc người đại diện của tổ chức cần cam kết số liệu khai trong phụ lục là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

- Ghi rõ họ tên, chức vụ, ngày tháng năm cam kết và chữ ký.

7. Xác nhận của nhân viên đại lý thuế: Nhân viên đại lý thuế ghi rõ thông tin cá nhân và xác nhận ngày tháng năm.

Khi khai phụ lục này, tổ chức cần xác định và chấp nhận trách nhiệm nộp thuế TNCN thay cho các cá nhân đã chuyển nhượng vốn góp hoặc chứng khoán. Thông tin trong phụ lục này phải được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật thuế.

 

3. Mẫu phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)

>>>> Tải ngay: Mẫu phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)

Nội dung về mẫu phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) mà công ty Luật Minh khuê gửi quý khách tham khảo:

Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

(Kèm theo tờ khai 04/CNV-TNCN Áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: 0

1. Người nộp thuế:

[04] Tổ chức, cá nhân khai thay: 

I. CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Thông tin cá nhân chuyển nhượng

Thông tin tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng

Hợp đồng chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng

Giá vốn của phần vốn góp

Chi phí chuyển nhượng

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn góp

Số thuế TNCN phải nộp

 

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Số thuế còn phải nộp

Họ và tên NNT

Mã số thuế

Số CMND/Hộ chiếu/ CCCD (trường hợp chưa có mã số thuế)

Tên Tổ chức, cá nhân

Mã số thuế

Số CMND/  Hộ chiếu/ CCCD (trường hợp chưa có mã số thuế)

Số

Ngày/ tháng/năm

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]=[15]-[16]-[17]

[19]

[20]

[21]= [19]-[20]

1

 Công ty TNHH ABC

 89776123456

 098745678

 Nguyễn Văn A

 095567

 236789-97

10 

 18/06/2023

 1.000.000.000

 900.000.000

 100.000.000

200.000.000 

 200.000.000

 

 100.000.000

Tổng cộng

 

 

 

 

 

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

II. CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

STT

Thông tin cá nhân chuyển nhượng

Thông tin tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng

Hợp đồng chuyển nhượng

Số lượng chứng khoán

Giá chuyển nhượng

Số thuế TNCN phải nộp

 

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Số thuế còn phải nộp

Họ và tên NNT

Mã số thuế

Số CMND/Hộ chiếu/ CCCD (trường hợp chưa có mã số thuế)

Tên Tổ chức, cá nhân

Mã số thuế

Số CMND/  Hộ chiếu/ CCCD cá nhân (trường hợp chưa có mã số thuế)

Số

Ngày/ tháng/năm

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]= [40]-[41]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

[43]

[44]

[45]

[46]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Nguyễn Thị HK

Chứng chỉ hành nghề số: 187456

 Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THAY

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Để biết thêm các thông tin khác thì quý khách tham khảo bài viết sau: Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/QTT-TNCN)

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc hotline 1900.6162 để gửi yêu cầu chi tiết. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng và có thể hẹn cuộc gặp trực tiếp hoặc tư vấn trực tuyến để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.