1. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) là gì?

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế là một phần của hồ sơ khai thuế cá nhân, được sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thu nhập của cá nhân trong năm tính thuế. Phụ lục này đi kèm với Tờ khai mẫu số 06/TNCN và được nộp vào tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế. Nội dung của phụ lục bảng kê chi tiết bao gồm hai phần chính:

A. CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN: Trong phần này, cá nhân cần cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm mã số thuế, số CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu chưa có MST), mã chứng khoán, số lượng chứng khoán và tổng giá trị chuyển nhượng. Đồng thời, cần khai báo số thuế phát sinh, số thuế được giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần và số thuế đã khấu trừ.

B. CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ CÁC KHOẢN THU KHÁC: Trong phần này, cá nhân cần cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thu nhập khác ngoài chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng, doanh thu từ kinh doanh cá nhân không cư trú, thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú và các khoản thu nhập khác. Cần khai báo tổng thu nhập tính thuế, số thuế phát sinh, số thuế được giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần và số thuế đã khấu trừ.

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế có vai trò quan trọng trong việc xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp vào cơ quan thuế. Việc khai đầy đủ, chính xác thông tin trong phụ lục này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong việc nộp thuế.

 

2. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin

- Xác định kỳ tính thuế: Điền năm tính thuế vào ô [01].

- Nếu đây là lần đầu tiên nộp phụ lục, điền tháng và năm trong ô [03] theo tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế. Nếu là lần bổ sung, điền số lần bổ sung vào ô [03].

- Điền thông tin cá nhân vào ô [04] và [05], bao gồm tên người nộp thuế và mã số thuế cá nhân.

Bước 2: Khai báo thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

- Trong phần A, điền thông tin chi tiết về thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

- Điền mã số thuế vào ô [07] và số CMND/CCCD/Hộ chiếu vào ô [08] (nếu chưa có mã số thuế).

- Điền mã chứng khoán vào ô [09], số lượng chứng khoán vào ô [10] và tổng giá trị chuyển nhượng vào ô [11].

- Tính toán số thuế phát sinh (số tiền thuế cần nộp) vào ô [12]. Nếu có giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần, điền số tiền vào ô [13]. Tính số tiền thuế đã khấu trừ (nếu có) và điền vào ô [14].

Bước 3: Khai báo thu nhập từ các khoản thu khác

- Trong phần B, điền thông tin chi tiết về thu nhập từ các khoản thu khác.

- Lần lượt điền thông tin cho từng loại thu nhập như: thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, thu nhập từ trúng thưởng, doanh thu từ kinh doanh cá nhân không cư trú, thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú và các khoản thu nhập khác.

- Điền tổng thu nhập tính thuế vào ô [23]. Tính số thuế phát sinh (số tiền thuế cần nộp) vào ô [24]. Nếu có giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần, điền số tiền vào ô [25]. Tính số tiền thuế đã khấu trừ (nếu có) và điền vào ô [26].

Bước 4: Tính tổng cộng thuế thu nhập cá nhân cần nộp

- Tổng cộng số tiền thuế thu nhập cá nhân cần nộp từ chuyển nhượng chứng khoán và các khoản thu khác.

- Ghi lại tổng cộng vào phần cuối của phụ lục, điền vào ô [16] (tổng cộng thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán), ô [20] (tổng cộng thuế thu nhập từ các khoản thu khác) và ô [27] (tổng cộng thuế thu nhập cá nhân cần nộp).

Bước 5: Cam đoan và ký tên

- Cuối cùng, người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

- Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) hoặc ký điện tử.

Việc khai đầy đủ, chính xác thông tin trong Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế là rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán số thuế cá nhân cần nộp. Cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp để tránh sai sót và vi phạm pháp luật thuế.

 

3. Mẫu phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

>>>> Tải ngay: Mẫu phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

Ví dụ về nội dung phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) sẽ được công ty chúng tôi cung cấp cho quý khách tham khảo như sau:

Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TRONG NĂM TÍNH THUẾ

 (Kèm theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN Kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

[01] Kỳ tính thuế: quý 3 năm 2022

 [02] Lần đầu: Tháng 04 năm 2022 / Quý 3 năm 2022

[03] Bổ sung lần thứ: 01

[04] Tên người nộp thuế: Nguyễn Văn CC

A. CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/ CCCD/ /Hộ chiếu (trường hợp chưa có MST)

Mã chứng khoán

 

Số lượng chứng khoán

Tổng giá trị chuyển nhượng

 

Số thuế phát sinh

 

Số thuế được giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Số thuế đã khấu trừ

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

 

[13]

 

[14]

[15] =[13]-[14]

1

 Nguyễn Văn A

 3456789

 9876543

 CTG

200 

 100,000,000

 5,000,000

 1,000,000

4,000,000 

2

 Trần Thị BA

 12345678987

 098345678

 VCB

 150

 120,000,000

 6,000,000

 1,500,000

 4,500,000

Tổng cộng

[16]  

[17] 220,000,000

[18] 11,000,000

[19] 2,500,000

[20] 8,500,000

B. CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ CÁC KHOẢN THU KHÁC

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND /Hộ chiếu/CCCD (trường hợp chưa có MST)

Tổng thu nhập tính thuế

Số thuế phát sinh

Số thuế được giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Số thuế đã khấu trừ

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]=[26]-[27]

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

[29]

[30]

[31]

[32]

1

 Nguyễn Văn An

567-0987578 

0987652345 

 200,000,000

 20,000,000

 5,000,000

 15,000,000

2

 Trần Thị Be

0983456789 

213e7890987 

 180,000,000

 18,000,000

 4,000,000

 14,000,000

II

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

[33] 380,000,000

[34] 38,000,000

[35] 9,000,000

[36] 29,000,000

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

III

Thu nhập từ trúng thưởng

[37]

 [38]

 [39]

[40]

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

IV

Doanh thu từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

[41]

[42]

[43]

[44]

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

V

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

[45]

[46]

[47]

[48]

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Trần Văn C

Chứng chỉ hành nghề số: 734678

Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế

 (Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu - nếu có)

Để tham khảo thêm thì quý khách xem thêm bài viết sau: Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/QTT-TNCN)

Với đội ngũ chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết lắng nghe và tư vấn kỹ lưỡng để hiệu quả giải quyết mọi vấn đề pháp lý của bạn. Liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc hotline: 1900.6162 để gửi yêu cầu chi tiết. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh và sắp xếp cuộc hẹn hoặc tư vấn trực tuyến để hỗ trợ các nhu cầu của bạn một cách toàn diện.