CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––

 

PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số: ……  Ký ngày: …./…./20…..)

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: ………….. đã ký ngày …./…./20…., hai bên thõa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:

Thay đổi thông tin:

STT

Thông tin hiện tại

Thông tin mới

1

Tên công ty

Công Ty TNHH Tư Vấn SUNLAW

Công Ty Luật TNHH Minh Khuê

2

Địa chỉ

 

 

3

Mã số thuế

 

 

4

Số điện thoại

 

 

Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: …………..  ký ngày ……/…./20…… cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

>> Xem thêm:  Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 1)

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 20……

Đại diện Bên A                                                             Đại diện Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                                                   

 

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP