Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n pháp lu?t hình s? công ty Lu?t Minh Khuê

>> Lu?t su tu v?n hình s? g?i: 1900.6162

Tr? l?i:

Chào b?n, c?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Minh Khuê. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

1. Co s? pháp lý:

B? lu?t hình s? nam 1999, s?a d?i nam 2009

2. Lu?t su tu v?n:

Theo thông tin b?n cung c?p thì hai b?n quan h? hoàn toàn t? nguy?n và b?n gái b?n dã 18 tu?i thì trong tru?ng h?p này b?n s? không b? truy c?u trách nhi?m hình s? theo di?u 111 T?i hi?p dâm, di?u 113 T?i cu?ng dâm c?a B? lu?t Hinh s? nam 1999, s?a d?i nam 2009. 

"Ði?u 111*. T?i hi?p dâm

1. Ngu?i nào dùng vu l?c, de do? dùng vu l?c ho?c l?i d?ng tình tr?ng không th? t? v? du?c c?a n?n nhân ho?c th? do?n khác giao c?u v?i n?n nhân trái v?i ý mu?n c?a h?, thì b? ph?t tù t? hai nam d?n b?y nam. [...]

Ði?u 113. T?i cu?ng dâm 

1. Ngu?i nào dùng m?i th? do?n khi?n ngu?i l? thu?c mình ho?c ngu?i dang ? trong tình tr?ng qu?n bách ph?i mi?n cu?ng giao c?u, thì b? ph?t tù t? sáu tháng d?n nam nam. [...]".

 

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

Quan h? t? nguy?n v?i b?n gái trên 20 tu?i có ph?m t?i không? 

Quan h? v?i ngu?i trên 17 tu?i có b? kh?i ki?n không ? 

Tu v?n v? vi?c quan h? v?i b?n gái khi chua d? tu?i thành niên ?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Tu v?n Pháp lu?t Hình s?.