Quản lý danh mục đầu tư (PORTFOLIO MANAGEMENT) là sự phân tích và kiểm soát của một nhóm chứng khoán đầu tư với mục đích kiếm được lợi nhuận tốt nhất và ít rủi ro nhất.

The analysis and control of a group of investments with the aim of making the best possible profit with the least possible risk.