1. Có được thành lập công ty kế toán có vốn nước ngoài không?

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là thành viên của các hiệp định quốc tế, không áp đặt các ràng buộc về việc thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư từ nước ngoài. Luật pháp Việt Nam cũng cho phép quy trình thành lập công ty kế toán với vốn đầu tư từ nước ngoài.

- Theo Điều 59 của Luật Kế toán năm 2015, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có thể được thành lập dưới các dạng sau:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên.

+ Các loại hình công ty hợp danh.

+ Doanh nghiệp tư nhân.

- Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được phép góp vốn để thành lập các doanh nghiệp kế toán khác, trừ khi góp vốn cùng với các doanh nghiệp kế toán nước ngoài để tiến hành hoạt động thành lập doanh nghiệp kế toán trên lãnh thổ của Việt Nam.

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài, theo quy định của pháp luật, có thể thực hiện thủ tục kinh doanh dịch vụ kế toán trên lãnh thổ của Việt Nam qua các hình thức cơ bản sau:

    + Góp vốn cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được pháp lý chấp thuận hoạt động trên địa bàn Việt Nam để thành lập một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán mới.

    + Thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài.

    + Cung cấp các dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo quy định của Nghị định 174/2016/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật Kế toán, để thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư cần tuân thủ các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Các điều kiện này bao gồm:

- Về ngành nghề kinh doanh, dịch vụ kế toán phải tuân thủ đầy đủ cam kết của tổ chức Thương mại Quốc tế, bao gồm hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện đối với ngành kế toán không có sự hạn chế.

- Về hình thức doanh nghiệp, những nhà đầu tư muốn thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục thông qua việc góp vốn với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được pháp lý chấp thuận và hoạt động trên lãnh thổ của Việt Nam để tạo ra một doanh nghiệp kế toán mới.

- Về tỷ lệ sở hữu, các điều kiện cần được tuân thủ như sau:

    + Các tổ chức thành viên có quyền góp vốn tối đa 35% của vốn điều lệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán khi có ít nhất hai thành viên. Trong trường hợp nhiều tổ chức tham gia góp vốn, tổng tỷ lệ góp vốn của các tổ chức không vượt quá 35% của vốn điều lệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh dịch vụ kế toán khi có ít nhất hai thành viên.

    + Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh dịch vụ kế toán cần phải có ít nhất hai thành viên góp vốn, và các thành viên này phải là kế toán viên đã đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góc của các kế toán viên này phải chiếm trên 50% của vốn điều lệ của công ty.

- Về phạm vi hoạt động, kế toán và kế toán trưởng phải tuân thủ quy định của pháp luật trong việc lập báo cáo tài chính, cung cấp tư vấn kế toán và thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác kế toán cho cá nhân có nhu cầu, theo quy định của pháp luật về kế toán.

Dựa trên các điều kiện nêu trên, có thể kết luận rằng, pháp luật hiện nay không ngăn cản việc thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư từ nước ngoài, miễn là các điều kiện đó được đáp ứng đầy đủ.

 

2. Thủ tục đăng ký thành lập công ty kế toán có vốn nước ngoài

Quy trình và thủ tục đăng ký thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư từ nước ngoài sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án thành lập công ty kế toán với vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các loại giấy tờ và tài liệu cơ bản sau đây:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

- Tài liệu chứng minh về tư cách pháp lý của các nhà đầu tư nước ngoài.

- Bằng chứng về năng lực tài chính của các nhà đầu tư.

- Bản đề xuất dự án đầu tư.

- Giải trình về việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình đầu tư.

- Các tài liệu khác liên quan đến dự án và năng lực của các nhà đầu tư.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hoạt động thành lập công ty kế toán với vốn đầu tư từ nước ngoài sẽ được thực hiện bởi cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời gian làm việc, không vượt quá 15 ngày, các cơ quan này sẽ tiến hành xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Tiếp theo là thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty kế toán có vốn đầu tư từ nước ngoài. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho loại hình công ty kế toán này sẽ bao gồm các loại giấy tờ và tài liệu cơ bản sau:

- Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định của pháp luật.

- Điều lệ của công ty đã được lập hợp pháp.

- Danh sách các thành viên, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Văn bản ủy quyền, nếu có, trong trường hợp các nhà đầu tư không thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này sẽ là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tùy theo địa điểm trụ sở chính của công ty kế toán với vốn nước ngoài. Thời gian giải quyết được xác định là 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Tiếp theo là thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Hồ sơ cần chuẩn bị trong trường hợp này sẽ bao gồm các loại giấy tờ và tài liệu sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định của pháp luật.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên trong công ty.

- Hợp đồng lao động giữa công ty kế toán và các kế toán viên.

- Tài liệu chứng minh vốn, điều lệ của công ty, và văn bản ủy quyền.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này sẽ là Bộ Tài chính. Thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối, cần có văn bản trả lời rõ lý do.

 

3. Lưu ý trước khi nhà đầu tư thành lập công ty kế toán có vốn nước ngoài

Để thành lập một công ty kế toán với vốn đầu tư từ nước ngoài, cần chú ý đến một số vấn đề quan trọng như sau:

Thứ nhất, việc lựa chọn tên cho công ty kế toán vốn nước ngoài. Công ty này cần phải có một tên riêng biệt và phải khác biệt với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Đặc biệt, tên của công ty kế toán vốn nước ngoài phải là duy nhất và không được trùng lặp với bất kỳ tên công ty nào đã được đăng ký trước đó.

Thứ hai, cần phải xác định ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở chính của công ty. Người sáng lập công ty có thể tự lựa chọn và đăng ký địa chỉ trụ sở theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, công ty kế toán vốn nước ngoài không được phép đặt trụ sở tại các khu dân cư hoặc các khu nhà tập thể.

Thứ ba, cần phải lựa chọn người đại diện theo pháp luật và loại hình doanh nghiệp. Người đại diện pháp lý của công ty sẽ là người đại diện cho công ty trong các giao dịch với cơ quan nhà nước và ký kết các hợp đồng. Tùy thuộc vào số lượng thành viên và quy mô đầu tư của công ty, có thể lựa chọn loại hình công ty phù hợp như công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.

Bài viết liên quan: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Mở thế nào?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Có được thành lập công ty kế toán có vốn nước ngoài? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!