1. Quy chế phối hợp thu hồi đất, bồi thường, tái định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế phối hợp thu hồi đất, bồi thường, tái định cư tại TP.HCM, như được quy định trong Quyết định 05/2022/QĐ-UBND, đặt ra một khung cảnh hệ thống quản lý đất đai và quy hoạch đô thị đồng bộ, nhằm đảm bảo phát triển bền vững và công bằng trong quá trình thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của quy chế là xây dựng và ban hành Kế hoạch thu hồi đất, một tác vụ đòi hỏi sự tổ chức hợp lý và hiệu quả. Điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm là những bước cơ bản, nhưng không kém phức tạp, để xác định diện tích đất cần thu hồi và quản lý thông tin chi tiết về các đối tượng liên quan.

Thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án là một quy trình quan trọng, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình đưa ra quyết định liên quan đến bồi thường và tái định cư. Hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể và các yếu tố quyết định tiền bồi thường, hỗ trợ đất và các mức hỗ trợ khác cũng cần được xác định một cách chặt chẽ, nhằm đảm bảo quy trình công bằng và minh bạch.

Việc thông báo đo vẽ, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản liền đất và việc tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc đều đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin chính xác và đầy đủ về các yếu tố ảnh hưởng của dự án đến cộng đồng và cá nhân.

Quy chế còn quy định rõ việc lập, tổ chức lấy ý kiến và trình thẩm định Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giúp tạo ra các quyết định dựa trên sự thống nhất và đồng thuận từ cộng đồng địa phương. Đồng thời, việc thẩm định và quyết định của các cấp ủy ban nhân dân địa phương cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính pháp lý và chính xác của quyết định cuối cùng.

Quy chế còn quy định chi tiết về niêm yết công khai các Chính sách và Phương án liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cũng như quy trình chi trả tiền bồi thường và bố trí tái định cư. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xử lý tài chính liên quan đến dự án.

Cuối cùng, quy chế đặt ra các quy định về việc chuyển kinh phí và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bàn giao đất và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất là quá trình kết thúc của chuỗi quy trình, đồng thời cũng là giai đoạn quan trọng để giải quyết mọi ý kiến thắc mắc của người có đất bị thu hồi.

Như vậy, Quy chế phối hợp này đặt ra một hệ thống quy trình và quy định chặt chẽ, nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư tại TP.HCM. Các quy định này cũng giúp tạo ra sự đồng thuận và ủng hộ từ cộng đồng địa phương, quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững của các dự án đô thị và kinh tế xã hội.

2. Phổ biến, niêm yết kế hoạch thu hồi đất và gửi thông báo đến từng người có đất bị thu hồi

Căn cứ theo Điều 6 của Quyết định 05/2022/QĐ-UBND có quy định về phổ biến, niêm yết kế hoạch thu hồi đất và gửi thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi

Phổ biến và niêm yết Kế hoạch thu hồi đất cùng việc gửi Thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi là những bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại TP.HCM. Quy chế, như được xác định trong Quyết định 05/2022/QĐ-UBND, tập trung vào việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ này một cách hiệu quả.

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, đặc biệt là Phòng Tài nguyên và Môi trường, cũng như Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, như báo thường nhật của Thành phố Hồ Chí Minh, giúp đưa thông tin đến đối tượng rộng lớn. Niêm yết tại trụ sở và các địa điểm sinh hoạt chung cũng đảm bảo sự tiếp cận của cộng đồng địa phương. Thông báo được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch trong quá trình thu hồi đất.

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị quan trọng khác như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Niêm yết công khai các văn bản quan trọng như chấp thuận chủ trương đầu tư tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các địa điểm sinh hoạt chung của cộng đồng đảm bảo rằng thông tin đến từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được công bố một cách rõ ràng. Họ cũng tổ chức các buổi họp phổ biến để thông báo cho người dân về nội dung và kế hoạch liên quan đến dự án.

Việc tổ chức họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất bị thu hồi là một bước quan trọng để tạo sự hiểu biết và sự tham gia tích cực từ cộng đồng. Các văn bản chấp thuận chủ trương, kế hoạch thu hồi đất và các quy trình khác được công bố công khai trong buổi họp, đồng thời cử đại diện từ cộng đồng để tham gia vào Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Điều này đảm bảo rằng giọng của cộng đồng được đưa vào quá trình đưa ra quyết định.

Trong trường hợp người có đất thu hồi thường xuyên vắng mặt, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cần thông báo để Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi thư bảo đảm đến người có đất bị thu hồi. Điều này là quan trọng để đảm bảo rằng mọi thông tin quan trọng và quyết định đều được chuyển đến người dân một cách đầy đủ và kịp thời.

Nhìn chung các bước này không chỉ giúp phổ biến thông tin mà còn tạo ra sự tham gia và đồng thuận từ cộng đồng, tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đất đai và triển khai các dự án quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

3. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gì trong việc thu hồi đất ở Hồ Chí Minh?

Trách nhiệm phối hợp của Chủ đầu tư dự án trong quá trình thu hồi đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khi Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, nơi có đất thu hồi, ban hành thông báo và quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, được quy định rõ trong Quyết định 05/2022/QĐ-UBND.

- Trường hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức thu hồi đất: Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm gửi hồ sơ đầy đủ và chi tiết đến Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Hồ sơ này bao gồm các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyết định và văn bản phê duyệt dự án đầu tư, ý kiến về quy hoạch sử dụng đất, và văn bản đề nghị thực hiện công tác thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bản đồ hiện trạng vị trí khu vực thu hồi đất cũng được đính kèm trong hồ sơ, đảm bảo rõ ràng về diện tích và ranh giới. Chủ đầu tư còn có trách nhiệm bàn giao ranh giới, mốc giới (nếu có) và vị trí khu vực thu hồi đất cho các cơ quan có thẩm quyền như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cũng như tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi đất: Trong trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi đất, Chủ đầu tư dự án có nhiệm vụ gửi hồ sơ đầy đủ đến Ủy ban nhân dân Thành phố. Hồ sơ này cũng bao gồm các thành phần tương tự như trường hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Chủ đầu tư tiếp tục trách nhiệm của mình bằng việc bàn giao ranh giới, mốc giới (nếu có) và vị trí khu vực thu hồi đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cũng như tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Quá trình này không chỉ đảm bảo sự thông tin chính xác và đầy đủ cho các cơ quan quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời thể hiện trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của Chủ đầu tư dự án. Các bước này cũng là cơ sở để xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng và đối tác chính trị, nhằm đảm bảo sự thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn mang tính chất tham khảo của Luật Minh Khuê về vấn đề trên. Nếu có thông tin thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể tham khảo thêm bài viết sau đây: Thu hồi đất là gì? Quy định bồi thường thiệt hại do thu hồi đất