1. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã theo quy định hiện hành?

Quyền của hợp tác xã

- Thiết lập và thúc đẩy mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, cùng với việc hợp tác với các đối tác để đạt được mục tiêu đó; tự chủ và chịu trách nhiệm độc lập trong các hoạt động của mình.

- Quyết định về cơ cấu quản lý và hoạt động của hợp tác xã, cũng như quyết định về việc thuê và sử dụng lao động.

- Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, và tạo ra việc làm trong các ngành, lĩnh vực đã đăng ký, nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên và hợp tác xã thành viên.

- Cung cấp và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, và việc làm cho các thành viên và hợp tác xã thành viên, đồng thời đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với họ.

- Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, huy động vốn và hoạt động tín dụng nội bộ, tuân theo quy định của pháp luật.

- Tham gia vào các hoạt động liên doanh, liên kết, và hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để đạt được mục tiêu của hợp tác xã.

- Góp vốn, mua cổ phần, hoặc thành lập các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã.

- Quản lý, sử dụng và xử lý vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã.

- Phân phối thu nhập, xử lý lỗ, nợ của hợp tác xã.

- Tham gia vào các tổ chức đại diện của hợp tác xã.

- Tiến hành khiếu nại hoặc tố cáo các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của hợp tác xã, cũng như giải quyết các tranh chấp nội bộ và xử lý các thành viên vi phạm điều lệ.

Nghĩa vụ của hợp tác xã

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định được quy định trong điều lệ của hợp tác xã.

- Bảo đảm quyền và lợi ích pháp lý của các thành viên và hợp tác xã thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hoạt động trong ngành, nghề đã được đăng ký và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của ngành đó.

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã và các thành viên, cũng như giữa các liên hiệp hợp tác xã với hợp tác xã thành viên.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, và thống kê.

- Quản lý và sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và sử dụng đất và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và thông tin cho các thành viên và hợp tác xã thành viên.

- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã theo quy định của Chính phủ.

- Bồi thường thiệt hại do hợp tác xã gây ra cho các thành viên và hợp tác xã thành viên theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về quỹ chung không chia của hợp tác xã?

Căn cứ theo quy định tại Điều 84 Luật Hợp tác xã 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về quỹ chung không chia như sau:

Quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ các nguồn sau đây:

- Thu nhập từ giao dịch nội bộ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được trích lập hằng năm theo tỷ lệ do Điều lệ quy định;

- Thu nhập từ giao dịch bên ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thu nhập từ doanh nghiệp do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần được trích lập hằng năm theo tỷ lệ do Điều lệ quy định nhưng không thấp hơn:

+ 5% đối với hợp tác xã;

+ 10% đối với liên hiệp hợp tác xã.

- Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản chung không chia theo quy định sau:

+ Khoản hỗ trợ của Nhà nước có quy định đưa vào tài sản chung không chia thì được xác định là tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ được quy định là tài sản chung không chia;

- Thu nhập từ khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức bằng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ theo thỏa thuận đưa vào quỹ chung không chia sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

3. Một số nguyên tắc sử dụng tài sản chung không chia của hợp tác xã

Việc quản lý và sử dụng tài sản chung của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã không được chia theo nguyên tắc sau đây:

- Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã quản lý và sử dụng tài sản chung theo quy định của pháp luật và điều lệ hoặc theo thỏa thuận được thực hiện giữa các cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đồng thời, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã phải lập sổ theo dõi để ghi nhận việc sử dụng tài sản chung không chia theo nguồn hình thành.

- Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã chịu trách nhiệm bảo vệ, bảo dưỡng, và bảo trì tài sản chung theo định kỳ, cũng như thực hiện các công việc sửa chữa bằng các khoản chi phí mà chính họ đã chi ra trong quá trình sử dụng.

- Tài sản chung không chia có thể được chuyển nhượng hoặc thanh lý sau khi đã được định giá theo quy định tại Điều 77 của Luật Hợp tác xã 2023, sau khi được thông qua tại Đại hội thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ, hoặc theo thỏa thuận được thực hiện giữa các cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có thể sử dụng tài sản chung không chia để làm tài sản bảo đảm khi vay vốn và bảo toàn tài sản, tuy nhiên, trừ các trường hợp được quy định khác và từ các nguồn hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức có quy định, mà hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đó không được sử dụng làm tài sản bảo đảm khi vay vốn.

4. Vai trò của liên hiệp hợp tác xã trong nền kinh tế Việt Nam

Trải qua hơn 70 năm phát triển và đổi mới, kinh tế tập thể, đặc biệt là hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã ở Việt Nam, đã đóng vai trò quan trọng như một bộ phận xương sống của nền kinh tế. Với nhiều hình thức hợp tác đa dạng như hợp tác xã, tổ hợp tác và liên hiệp hợp tác xã, kinh tế tập thể đã thu hút sự tham gia của đa dạng các thành phần kinh tế, từ người lao động, hộ sản xuất đến doanh nghiệp.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hơn 26 nghìn hợp tác xã và 106 liên hiệp hợp tác xã. Điều này đã thu hút sự tham gia của khoảng 33% tổng số hộ gia đình ở nông thôn, góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Kinh tế hợp tác xã đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước, kiểm soát lạm phát, tăng cường kim ngạch xuất khẩu và thúc đẩy mô hình tăng trưởng kinh tế có trách nhiệm với sự tái cơ cấu của nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này đã giúp đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững và hướng tới một nền kinh tế xanh.

Hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam là điểm tựa quan trọng trong kinh tế tập thể. Các hội thảo cấp Trung ương gần đây đã tập trung không chỉ vào việc tổng kết kinh nghiệm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, mà còn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của kinh tế hợp tác xã. Tỷ lệ các hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá là khá, tốt đã tăng lên, chiếm trên 60%, trong khi tỷ lệ hợp tác xã yếu kém đã giảm xuống còn khoảng 8,5%. Đồng thời, các sản phẩm được bán trên thị trường đảm bảo an toàn và đạt chuẩn mẫu mã.

Nhờ vào các mô hình hợp tác xã, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và trở thành đối tác của nông dân, tạo ra các vùng nguyên liệu và phát triển thị trường. Điều này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng nông dân.

Xem thêm: Quy định về tài sản không chia của hợp tác xã mới nhất

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Quy định hiện hành về quỹ chung không chia của hợp tác xã?  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!