1. Quy định về địa điểm nộp thuế TNDN như thế nào?

Quy định về địa điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật thuế của một quốc gia. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 11 trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các nộp thuế phải tuân thủ các quy định cụ thể về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế. Điều này cũng được liên kết với các điều khoản khác trong Luật Quản lý thuế, nhằm tạo ra một hệ thống rõ ràng và nhất quán về việc quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, người nộp thuế phải tuân thủ những nguyên tắc và quy định sau đây:

Trước hết, địa điểm nộp thuế TNDN phải tuân thủ các quy định của Luật Quản lý thuế. Điều này bao gồm việc xác định địa điểm nộp thuế tại nơi có đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp hoặc tại địa điểm kinh doanh mà doanh nghiệp có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Việc xác định địa điểm nộp thuế tại nơi có đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là một phần quan trọng trong việc xác định trách nhiệm thuế của doanh nghiệp đó. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định địa phương liên quan đến việc nộp thuế. Việc này giúp tạo ra một sự rõ ràng trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trên toàn quốc.

Đối với các doanh nghiệp có nhiều đơn vị hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau, việc xác định địa điểm nộp thuế tại nơi có đơn vị phụ thuộc cũng giúp đơn giản hóa quá trình nộp thuế. Thay vì phải thực hiện nộp thuế tại nhiều địa điểm khác nhau, doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào một địa điểm duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Ngoài ra, việc xác định địa điểm nộp thuế tại địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN cũng là một phần quan trọng của quy định này. Điều này giúp tạo ra sự kỷ luật trong việc thực hiện các chính sách thuế của nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Việc xác định địa điểm nộp thuế tại địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN cũng giúp tạo ra một cơ chế thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các khu vực có điều kiện kinh doanh thuận lợi. Điều này giúp tạo ra sự cân đối trong việc phát triển kinh tế và phân phối thu nhập trên toàn quốc.

Tóm lại, quy định về địa điểm nộp thuế TNDN không chỉ là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật thuế mà còn là một công cụ quan trọng giúp tạo ra sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ là trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp mà còn là một phần quan trọng của việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xây dựng một xã hội công bằng và giàu mạnh

 

2. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế theo quy định pháp luật mới nhất?

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế theo quy định pháp luật hiện nay đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế. Căn cứ vào Điều 42 của Luật Quản lý thuế 2019, việc này được điều chỉnh và ràng buộc một cách cụ thể và chi tiết để đảm bảo rằng mọi hoạt động khai thuế đều diễn ra theo đúng quy trình và nguyên tắc pháp luật.

Trước hết, nguyên tắc cơ bản nhất là việc người nộp thuế phải thực hiện khai báo chính xác, trung thực và đầy đủ các thông tin trong tờ khai thuế theo mẫu được Bộ Tài chính quy định. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải cung cấp đầy đủ các chứng từ, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng phải tự tính toán số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp cơ quan thuế thực hiện việc này theo quy định của Chính phủ. Điều này làm nền tảng cho việc xác định trách nhiệm thuế của từng cá nhân, tổ chức đối với nguồn thu nhập của mình.

Đối với việc khai thuế và tính thuế, quy định rõ ràng rằng phải thực hiện tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền, dựa trên trụ sở chính của người nộp thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị hoạt động tại các địa phương khác nhau, việc này đòi hỏi phải có sự phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp cho từng địa phương, tuân theo các quy định chi tiết từ Điều 12 đến Điều 19 của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và các dịch vụ trên nền tảng số, việc quản lý thuế cũng phải tuân thủ các quy định cụ thể. Nhà cung cấp ở nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam cần phải đăng ký, khai thuế và nộp thuế theo quy định tại Chương IX của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Đặc biệt, trong việc xác định giá tính thuế đối với các giao dịch liên kết, quy định được đặc biệt chú trọng vào việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Việc kê khai và xác định giá giao dịch liên kết phải dựa trên nguyên tắc phân tích và so sánh với các giao dịch độc lập, không làm giảm thu nhập chịu thuế.

Cuối cùng, việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Điều này đòi hỏi sự tham gia của cả người nộp thuế và cơ quan thuế, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xác định nghĩa vụ thuế. Quy định này cũng bao gồm việc kiểm chứng thông tin và dữ liệu thương mại để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của quá trình khai thuế và tính thuế.

Tóm lại, nguyên tắc khai thuế và tính thuế theo quy định pháp luật mới nhất không chỉ đơn giản là quy định mà còn là bước nền tảng để xây dựng một hệ thống thuế công bằng, minh bạch và hiệu quả. Việc tuân thủ và thực hiện các quy định này không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cơ hội để đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước

 

3. Quy định về khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế TNDN?

Quy định về việc khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật thuế, mang lại sự rõ ràng và minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức và cá nhân. Tại Điều 17 của Thông tư 80/2021/TT-BTC, các quy định cụ thể được thể hiện như sau:

Đối với việc phân bổ thuế TNDN, các trường hợp được xem xét bao gồm đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất. Phương pháp phân bổ được quy định cụ thể với việc tính toán số thuế phải nộp tại từng tỉnh, dựa trên tỷ lệ chi phí của từng cơ sở sản xuất so với tổng chi phí của người nộp thuế, không tính các chi phí được hưởng ưu đãi thuế.

Khi thực hiện khai thuế, quyết toán thuế, và nộp thuế, người nộp thuế phải tuân thủ các quy định cụ thể. Đối với đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất, quy trình này bao gồm các bước sau:

Đầu tiên, khi khai thuế và tạm nộp thuế hàng quý, người nộp thuế không cần nộp hồ sơ khai thuế quý, nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định để nộp tiền thuế TNDN tại từng tỉnh có cơ sở sản xuất, bao gồm cả nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế.

Tiếp theo, trong quyết toán thuế, người nộp thuế phải khai quyết toán thuế TNDN đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mẫu số 03/TNDN và nộp phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu, đối với cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, đối với các hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN, người nộp thuế cũng phải khai quyết toán thuế theo mẫu số 03/TNDN và nộp tại cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh, người nộp thuế phải nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh. Ngược lại, nếu số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phân bổ cho từng tỉnh, thì số thuế thừa sẽ được xác định và xử lý theo quy định pháp luật.

Như vậy, quy định về khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế TNDN là một phần quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống thuế công bằng, minh bạch và hiệu quả. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ là trách nhiệm pháp lý của các tổ chức và cá nhân mà còn là điều cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

 

Bài viết liên quan: Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty cổ phần

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn