1. Quy định mới về chế độ tài chính xã/phường:

Thông tư này áp dụng đối với UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện) của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) trong cả nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã.

Theo đó,

Các xã sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này.

- Đối với các chứng từ bắt buộc (ký hiệu là BB) trong quá trình thực hiện, các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định.

- Đối với các chứng từ hướng dẫn (ký hiệu là HD) trong quá trình thực hiện, các xã được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền.

Thông tư 70/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Giới thiệu một số mẫu chứng từ kế toán áp dụng xã phường:

>> Xem thêm:  Năm 2021, Vi phạm quy định về kế toán bị phạt như thế nào ?

Thông tư này thay thế Quyết định 94/2005/QĐ-BTC về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, UBND xã, phường, thị trấn trong cả nước áp dụng thống nhất 16 mẫu chứng từ kế toán sau đây:

- Mẫu C01-X: Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại;

- Mẫu C02-X: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp;

- Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp;

- Mẫu C27-X: Biên lai thu tiền.

- Mẫu C28-X: Bảng tổng hợp biên lai thu tiền;

- Mẫu C40-X: Phiếu thu;

- Mẫu C41-X: Phiếu chi;

- Mẫu C43-X: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

- Mẫu C52-X: Hợp đồng giao khoán;

- Mẫu C53-X: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán;

- Mẫu C60-X: Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã;

- Mẫu C61-X: Thông báo các khoản thu của xã;

- Mẫu C62-X: Giấy báo ngày công lao động đóng góp.

- Mẫu C63-X: Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật;

- Mẫu C65-X: Giấy đề nghị KBNN chuyển số kết dư ngân sách xã

- Mẫu C66-X: Phiếu kết chuyển số liệu tài khoản.

Trong đó: Mẫu C40-X, Mẫu C41-X, Mẫu C43-X là các mẫu chứng từ bắt buộc sử dụng nên trong quá trình thực hiện, các xã không được sửa đổi biểu mẫu; các mẫu còn lại được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy định tại phụ lục 01, các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán năm 2015.

3. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán xã/Phường

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 70/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì Phân loại hệ thống tài khoản kế toán:

- Các tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Hệ thống Tài khoản kế toán trong bảng phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế, bao gồm 26 tài khoản cấp 1, trong đó một số tài khoản cấp 1 được chi tiết theo tài khoản cấp 2 phù hợp với yêu cầu quản lý.

- Tài khoản ngoài bảng được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản ngoài bảng gồm 02 tài khoản: TK 005- Dụng cụ lâu bền đang sử dụng và TK 008- Dự toán chi ngân sách. TK 008 liên quan đến ngân sách nhà nước được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước và theo niên độ ngân sách (năm trước, năm nay).

Trên đây là quy định về phân loại hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho UBND xã từ ngày 01/01/2020.

4. Ghi sổ kế toán áp dụng cho UBND xã, phường, thị trấn

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư 70/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì ghi sổ kế toán áp dụng cho UBND xã, phường, thị trấn như sau:

- Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán, mọi số liệu ghi trên sổ kế toán phải có chứng từ kế toán chứng minh; phải đảm bảo số và chữ rõ ràng, liên tục có hệ thống, không được viết tắt, không ghi chồng đè, không được bỏ cách dòng.

- Phải thực hiện theo trình tự ghi chép và các mẫu sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03 “Hệ thống sổ kế toán” kèm theo Thông tư này. Khi ghi hết trang sổ phải cộng số liệu của từng trang để mang số cộng trang trước sang đầu trang kế tiếp, không được ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới.

- Trường hợp ghi sổ kế toán trên giấy, phải dùng mực không phai, không dùng mực đỏ để ghi sổ kế toán. Nếu không ghi hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi, không tẩy xoá, cấm dùng chất hoá học để sửa chữa.

Mọi vướng mắc pháp lý trong việc kê khai, xác lập các khoản về chế độ kế toán, tài chính cấp xã phưởng vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư qua số: 1900.6162 để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị tạm ứng, thanh toán tiền tạm ứng mới nhất năm 2021