Nhằm triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025, ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (Thông tư 04). Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 01/03/2018 và thay thế Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/06/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng và Chương III, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Lần đầu tiên việc thực hiện đấu thầu qua mạng có Thông tư hướng dẫn dành cho tất cả các loại hình cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ (Thông tư không áp dụng đối với gói thầu chia thành nhiều phần. Trường hợp cần áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu chia thành nhiều phần thì phải tách các phần thành gói thầu riêng biệt để lựa chọn nhà thầu). Với các tính năng mới trên hệ thống và quy định mới tại Thông tư 04, phạm vi áp dụng đấu thầu qua mạng đã được mở rộng hơn, cho phép áp dụng đấu thầu qua mạng cho hầu hết các gói thầu quy định trong Luật Đấu thầu, khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu thầu của hệ thống KBNN, đây là xu hướng tất yếu để đưa việc chi tiêu tiền từ NSNN ngày càng công khai, minh bạch hơn. Bên cạnh đó, cũng còn gặp một số trở ngại khi triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng tại các đơn vị.

1. Quy trình đấu thầu qua mạng

Theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức này được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Bên mời thầu thực hiện việc lập HSMT bằng cách đăng nhập vào Hệ thống, sau đó chọn mục “Hàng hóa” hoặc “Xây lắp” hoặc “Dịch vụ phi tư vấn” tương ứng để lập HSMT.

Sau khi lập xong HSMT, bên mời thầu in hồ sơ trình chủ đầu tư, tổ chức thẩm định, phê duyệt. Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung HSMT trên Hệ thống và bản mà chủ đầu tư phê duyệt.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Đăng tải TBMT và phát hành HSMT:

Việc đăng tải TBMT và phát hành HSMT được thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi và 05 ngày làm việc đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT trên Hệ thống.

Sửa đổi, làm rõ HSMT:

Trong trường hợp cần sửa đổi HSMT, bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư và bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi). Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Nội dung làm rõ HSMT được bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống.

Nộp HSDT:

Nhà thầu chỉ nộp một bộ HSDT đối với một TBMT khi tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp HSDT.

Mở thầu:

Đến thời điểm mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số TBMT. Sau đó, bên mời thầu giải mã HSDT của các nhà thầu tham dự thầu.

Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu

Bước 3: Đánh giá HSDT, xếp hạng nhà thầu

Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và tải HSDT của các nhà thầu để tổ chức đánh giá. Việc đánh giá HSDT được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong HSMT.

Bước 4: Thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Việc thương thảo hợp đồng, trình, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Thông tin về gói thầu, về nhà thầu trúng thầu, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 5: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Bên mời thầu và nhà thầu hoàn thiện và ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên theo quy định mới nhất

Phương thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn

Mục 2 Chương II Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT có quy định về việc lựa chọn nhà thầu qua mạng của phương thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Quy trình lập và phê duyệt HSMT được thực hiện theo quy định tương tự như đối với gói thầu thực hiện phương thức chào hàng cạnh tranh thông thường nêu trên.

Thành phần và định dạng file của HSMT theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, gồm:

Chương I – Yêu cầu nộp báo giá;

Chương II – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

Chương III – Biểu mẫu hợp đồng.

Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định khi phê duyệt E-HSMT.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thông báo mời thầu, phát hành HSMT được thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành TBMT lên Hệ thống.

Sửa đổi, làm rõ HSMT, nộp HSDT và mở thầu được thực hiện tương tự như đối với gói thầu thực hiện phương thức chào hàng cạnh tranh thông thường nêu trên.

Bước 3: Đánh giá HSDT, thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

Việc đánh giá HSDT, thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu được thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu như thế nào?

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Chương III Thông tư 47/2014/TT-BKHĐT có quy định cụ thể về quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt HSMT được thực hiện tương tự như Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt HSMT ở quy trình đối với gói thầu thực hiện phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ nêu tại điểm a trên đây.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thông báo và phát hành HSMT thực hiện theo quy định tương tự như quy trình đối với gói thầu thực hiện phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành TBMT lên Hệ thống.

Sửa đổi, làm rõ HSMT, nộp HSDT thực hiện theo quy định tương tự như quy trình đối với gói thầu thực hiện phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), đến thời điểm mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số TBMT. Sau đó, bên mời thầu giải mã HSĐXKT của các nhà thầu tham dự thầu. Biên bản mở HSĐXKT phải được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung Thông tin về gói thầu và các nhà thầu tham dự như hướng dẫn tại Điều 28 của Hướng dẫn đấu thầu qua mạng, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Việc mở HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

Bước 3: Đánh giá HSĐXKT, trình, thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và tải HSĐXKT của các nhà thầu để tổ chức đánh giá.

Làm rõ HSDT, bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ HSDT trực tiếp trên Hệ thống.

Công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, sau khi có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu phải đăng tải công khai danh sách này trên Hệ thống.

Bước 4: Mở HSĐXTC

Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số TBMT.

Bên mời thầu giải mã HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Lưu ý phải đăng tải công khai Biên bản mở HSĐXTC trên Hệ thống.

Nội dung đăng tải công khai gồm: thông tin về gói thầu, về các nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Bước 5: Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính và phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Việc đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính và phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thực hiện trực tiếp và tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Tổ chuyên gia lập báo cáo đánh giá HSĐXTC.

Chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Bước 6: Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quy trình thương thảo, trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện tương tự như đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Minh bạch thông tin

Toàn bộ thông tin đấu thầu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo sơ tuyển, thông báo, hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu... đều công khai trên hệ thống. Người dùng có thế tiếp cận thông tin trên website hoặc ứng dụng di động "Mua sắm công" thuộc VNEPS.

Ngoài ra, đấu thầu qua mạng còn góp phần đảm bảo bí mật hồ sơ thầu nhằm loại bỏ tình trạng thông thầu, "quân xanh, quân đỏ". Theo đó thông tin nhà thầu tham gia đến trước thời điểm mở thầu được giữ bí mật, không bên nào, kể cả bên mời thầu hay nhà quản trị hệ thống có thể truy cập hay rò rỉ ra ngoài. Từ đó tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho tất cả nhà thầu khi tham gia đấu thầu qua mạng.