1. Cho vay nội bộ trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là gì?

Định nghĩa:

Cho vay nội bộ là hình thức hoạt động trong đó các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã cung cấp vốn cho các thành viên chính thức nhằm hỗ trợ họ trong việc sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày. Hoạt động này hoạt động dựa trên các nguyên tắc như tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, không mục đích lợi nhuận, đảm bảo bảo toàn vốn và hoàn trả đầy đủ vốn và chi phí liên quan. Cần lưu ý rằng hoạt động cho vay nội bộ không được coi là hoạt động ngân hàng theo quy định của luật về các tổ chức tín dụng.

Đặc điểm:

- Mục đích: Hỗ trợ các thành viên trong việc sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày.

- Đối tượng: Các thành viên chính thức của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

- Nguyên tắc:

   + Tự nguyện.

   + Tự chịu trách nhiệm.

   + Không vì mục đích lợi nhuận.

   + Bảo toàn vốn.

   + Hoàn trả đầy đủ vốn và chi phí liên quan.

- Thời hạn vay: Không vượt quá 12 tháng.

- Phân biệt với hoạt động ngân hàng: Cho vay nội bộ không phải là hoạt động ngân hàng và không tuân theo quy định của luật về các tổ chức tín dụng.

Ví dụ:

Ví dụ cụ thể là hợp tác xã Nông nghiệp X cung cấp khoản vay 50 triệu đồng cho anh A, một thành viên chính thức của hợp tác xã, để anh ta đầu tư vào vụ mùa mới. Hợp tác xã thu lãi suất 0,5% mỗi tháng cho khoản vay này. Sau 12 tháng, anh A hoàn trả đầy đủ khoản vay và lãi suất cho hợp tác xã.

Lợi ích của hoạt động:

- Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho thành viên, giúp họ phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.

- Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sự gắn kết và tương tác tích cực giữa hợp tác xã và các thành viên.

- Cung cấp nguồn vốn nội bộ quan trọng, hỗ trợ cho hoạt động của hợp tác xã.

Hạn chế của hoạt động:

- Tồn tại rủi ro liên quan đến việc thu hồi nợ, đặc biệt khi các thành viên gặp khó khăn tài chính.

- Yêu cầu sự quản lý chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã về hoạt động cho vay nội bộ.

- Cần thiết phải lập và ký kết hợp đồng cho vay với các điều khoản rõ ràng và đầy đủ, nhằm đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý vốn.

- Cần áp dụng các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả để đối phó với các trường hợp nợ không trả được.

Tóm lại, cho vay nội bộ là một công cụ hỗ trợ quan trọng của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đối với các thành viên của mình. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, việc thực hiện hoạt động này cần phải được tiến hành một cách cẩn trọng và có sự quản lý chặt chẽ.

 

2. Quy định về hoạt động cho vay nội bộ của hợp tác xã

Điều kiện thực hiện hoạt động cho vay nội bộ:

Theo quy định, các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã chỉ được phép thực hiện hoạt động cho vay nội bộ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Tổ chức quản trị đầy đủ:

- Phải có Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát hoạt động hiệu quả.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu từ 03 người trở lên để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay được thực hiện chặt chẽ.

b) Nguồn vốn cho hoạt động cho vay:

- Chỉ được phép cho vay nội bộ sau khi đã đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chính.

- Không được phép sử dụng nguồn vốn huy động từ thành viên và bên ngoài để cho vay nội bộ.

c) Hệ thống sổ sách kế toán:

- Phải mở sổ sách ghi chép, theo dõi và hạch toán riêng biệt cho hoạt động cho vay nội bộ.

- Quản lý sổ sách cần đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

d) Quy định trong Điều lệ:

- Hoạt động cho vay nội bộ phải được Đại hội thành viên thông qua và quy định cụ thể trong Điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Điều lệ cần bao gồm các nội dung như: Mục đích, đối tượng vay, lãi suất, thời hạn vay, thủ tục vay vốn, trách nhiệm của người vay và người cho vay, v.v.

- Quy định chi tiết của Chính phủ:

Chính phủ sẽ ban hành văn bản quy định chi tiết về các nội dung liên quan đến hoạt động cho vay nội bộ, bao gồm:

- Mức cho vay tối đa đối với mỗi thành viên.

- Giới hạn cho vay chung của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Lãi suất áp dụng cho khoản vay nội bộ.

- Các biện pháp xử lý rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay.

Các điều kiện và quy định trên nhằm đảm bảo hoạt động cho vay nội bộ được thực hiện một cách an toàn, hiệu quả và minh bạch. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn và hoạt động cho vay sẽ giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ lợi ích của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên. Các quy định chi tiết của Chính phủ sẽ góp phần hướng dẫn thực hiện hoạt động cho vay nội bộ một cách thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.

Ví dụ:

Hợp tác xã X, với 100 thành viên, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát hoạt động hiệu quả, có nguồn vốn dự phòng 1 tỷ đồng sau khi đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đại hội thành viên hợp tác xã X đã thông qua hoạt động cho vay nội bộ và quy định cụ thể trong Điều lệ. Mức cho vay tối đa đối với mỗi thành viên là 50 triệu đồng, với lãi suất cho vay nội bộ là 5%/năm. Hợp tác xã X cam kết theo dõi, đôn đốc và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về cho vay nội bộ.

Hoạt động cho vay nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Việc thực hiện hoạt động này cần phải tuân thủ các điều kiện và quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và minh bạch.

 

3. Nguồn hình thành Quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quỹ chung không chia là một phần quan trọng của tài sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, không được phân phối cho các thành viên trong quá trình hoạt động và chỉ được giải thể, phá sản mới được xử lý. Quỹ này được hình thành từ các nguồn sau:

* Thu nhập từ giao dịch nội bộ:

   - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trích lập hàng năm theo tỷ lệ do Điều lệ quy định.

   - Ví dụ: Hợp tác xã X quy định trích lập 10% thu nhập từ giao dịch nội bộ vào Quỹ chung không chia.

* Thu nhập từ giao dịch bên ngoài:

   - Bao gồm thu nhập từ các doanh nghiệp mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, cũng như từ việc góp vốn hoặc mua cổ phần.

   - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trích lập hàng năm theo tỷ lệ do Điều lệ quy định, không thấp hơn 5% đối với hợp tác xã và 10% đối với liên hiệp hợp tác xã.

   - Ví dụ: Hợp tác xã Y trích lập 10% thu nhập từ doanh nghiệp mà hợp tác xã thành lập vào Quỹ chung không chia.

* Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản chung không chia:

Bao gồm các tài sản chung không chia được chuyển nhượng hoặc thanh lý theo quy định của pháp luật.

* Thu nhập từ khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp:

   - Bao gồm tiền mặt hoặc tài sản khác nhận từ các tổ chức tặng cho hoặc tài trợ hợp pháp.

   - Phải đáp ứng các điều kiện như tặng cho hoặc tài trợ hợp pháp và được đưa vào quỹ chung không chia sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Hợp tác xã Z nhận 500 triệu đồng từ một tổ chức phi lợi nhuận để phát triển hoạt động, và sau khi sử dụng khoản tiền này để mua sắm trang thiết bị, số tiền được đưa vào Quỹ chung không chia.

Quỹ chung không chia đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động lâu dài và phát triển bền vững của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Cần quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn hình thành quỹ theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan: Ngân hàng hợp tác xã là gì? Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Quy định về hoạt động cho vay nội bộ của hợp tác xã. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!