1. Quy định về khai thác tài nguyên nước cho thủy điện mới nhất

Theo quy định tại Điều 45 của Luật Tài nguyên nước 2023, nội dung chi tiết như sau:

- Khai thác tài nguyên nước cho thủy điện:

+ Việc khai thác tài nguyên nước cho mục đích thủy điện phải tuân thủ nguyên tắc sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu. Trường hợp khai thác nước với quy mô nhỏ, cũng như tham gia vào việc cắt giảm lũ và cấp nước cho hạ du khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là trong những tình huống yêu cầu ứng phó với tình trạng lũ lụt.

+ Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa là một yêu cầu quan trọng khi khai thác tài nguyên nước cho thủy điện. Các tổ chức và cá nhân tham gia khai thác phải tuân thủ mọi quy định về an toàn đập và hồ chứa nước để ngăn chặn rủi ro và bảo vệ cộng đồng và môi trường.

- Tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa: Tổ chức và cá nhân khai thác tài nguyên nước cho thủy điện phải tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo quy định tại Điều 38 của Luật Tài nguyên nước 2023. Quy trình này giúp đảm bảo việc quản lý và sử dụng nước một cách an toàn, hiệu quả và đa mục tiêu, đồng thời đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và nguồn nước.

- Chỉ đạo của Bộ Công Thương:

+ Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc rà soát và điều chỉnh các quy trình vận hành hồ chứa thủy điện theo quy định tại Điều 38 Luật Tài nguyên nước 2023. Mục tiêu của việc này là đảm bảo an toàn, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và đa mục tiêu.

+ Quy trình vận hành hồ chứa cần được điều chỉnh để đồng bộ với các yêu cầu của Luật Tài nguyên nước 2023, bao gồm cả việc duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Điều 24 của Luật này và cung cấp nước cho hạ du.

+ Điều chỉnh quy trình vận hành cũng nhằm mục đích phòng chống lũ lụt và giảm thiểu thiệt hại do tình trạng thả nước không kiểm soát, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nước để đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng và sản xuất.

Việc này phải đảm bảo sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu và tham gia tích cực vào việc cắt giảm lũ, cấp nước cho hạ du khi cần thiết, đồng thời bảo đảm an toàn đập, hồ chứa. Các tổ chức và cá nhân tham gia khai thác thủy điện cần tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo quy định tại Điều 38 của Luật Tài nguyên nước 2023 và các quy định về an toàn đập, hồ chứa nước. Đồng thời, Bộ Công Thương đang chỉ đạo rà soát và điều chỉnh các quy trình này để đảm bảo an toàn, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đa mục tiêu, và đáp ứng các yêu cầu về phòng chống lũ lụt, duy trì dòng chảy tối thiểu và cấp nước cho hạ du.

 

2. Chính sách mới của Nhà nước về tài nguyên nước

Theo quy định tại Điều 4 Luật Tài nguyên nước 2023, Nhà nước áp dụng 06 chính sách mới về tài nguyên nước như sau:

- Hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa quản lý:

+ Hướng tới quản trị tài nguyên nước quốc gia thông qua sự hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý.

+ Sử dụng nền tảng công nghệ số, bao gồm Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia, và các công cụ hỗ trợ ra quyết định để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực trong công tác quản lý tài nguyên nước.

- Ưu tiên đầu tư vào nguồn nước:

+ Tìm kiếm, thăm dò, và khai thác nguồn nước.

+ Tích trữ nước và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

+ Ưu đãi đối với các dự án khai thác nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho những vùng khan hiếm nước, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, và địa bàn khó khăn.

- Ưu tiên đầu tư vào hệ thống giám sát tài nguyên nước:

+ Xây dựng mạng quan trắc và giám sát tài nguyên nước.

+ Nâng cao khả năng dự báo tình hình tài nguyên nước, lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, và các tác hại khác do nước gây ra.

- Khuyến khích điều tra và bảo vệ nguồn nước:

+ Khuyến khích và hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.

+ Bảo vệ, phát triển nguồn nước và nguồn sinh thủy.

+ Tích trữ nước và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

- Khuyến khích sử dụng công nghệ tiên tiến:

+ Tổ chức và cá nhân được khuyến khích xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến trong quản lý, bảo vệ, phục hồi, và phát triển nguồn nước.

+ Khai thác và sử dụng nước một cách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như tái sử dụng và xử lý nước biển thành nước ngọt.

​- Mở rộng và tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế về tài nguyên nước để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, và tài trợ từ cộng đồng quốc tế.

Những chính sách này nhằm mục tiêu bảo vệ và quản lý tài nguyên nước một cách bền vững, hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội có trách nhiệm và hiệu quả sử dụng nguồn nước.

 

3. Việc khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt theo quy định

Theo quy định tại Điều 43 của Luật Tài nguyên nước 2023, việc khai thác tài nguyên nước cho mục đích sinh hoạt được hướng dẫn như sau:

- Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân khai thác:

+ Áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng như vận hành hệ thống cấp nước, bao gồm cả phương án cấp nước dự phòng và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ô nhiễm và thiếu nước.

+ Chỉ dẫn về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và kiểm soát, theo dõi hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

+ Thực hiện quan trắc, giám sát khai thác tài nguyên nước và theo dõi chất lượng nguồn nước theo quy định.

+ Kết hợp mô hình cấp nước tập trung và phân tán trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành công trình cấp nước sinh hoạt.

- Trách nhiệm của Bộ Xây Dựng, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Y Tế:

+ Điều chỉnh, bổ sung nội dung về cấp nước trong quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước.

+ Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm an toàn, sử dụng nước hiệu quả và giảm thiểu tỷ lệ thất thoát.

+ Lập phương án cấp nước dự phòng, phòng ngừa và ứng phó sự cố ô nhiễm và thiếu nước.

- Trách nhiệm của Ủy Ban nhân dân Cấp Tỉnh: Tổ chức thực hiện biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng gây ra thiếu nước.

- Chính Phủ: Quy định việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sinh hoạt.

Tổng cộng, các biện pháp này nhằm đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt được cung cấp đủ, an toàn và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Luật Tài nguyên nước 2023 đã đề ra các quy định rõ ràng và chi tiết về việc khai thác tài nguyên nước cho mục đích sinh hoạt. Các tổ chức và cá nhân tham gia khai thác phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm vận hành hệ thống cấp nước đa mục tiêu, phục vụ cả thủy điện và cung cấp nước sinh hoạt. Các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thất thoát nước, và ứng phó với sự cố ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước được đặt ra một cách chi tiết. Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế có trách nhiệm điều chỉnh, quản lý và đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển bền vững, an toàn cấp nước. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức biện pháp khẩn cấp để đảm bảo nước sinh hoạt trong các tình huống khẩn cấp như hạn hán, thiếu nước.

Chính phủ được ủy quyền quy định chi tiết về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sinh hoạt, nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt. Tổng cộng, Luật Tài nguyên nước 2023 hướng dẫn một cách toàn diện và bền vững về việc quản lý và sử dụng tài nguyên nước cho mục đích sinh hoạt.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Không đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước bị xử phạt hành chính thế nào?

Để tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho tình huống cụ thể của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.