1. Quy định chung về nâng bậc lương thường xuyên với cá nhân bị kỷ luật đảng

Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, đã được sửa đổi tại Thông tư 03/2021/TT-BNV, quy định về việc xử lý kỷ luật Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên khi bị kỷ luật Đảng như sau:

Quy định chung:

- Nếu đảng viên đã có quyết định kỷ luật về hành chính, thời gian nâng bậc lương thường xuyên sẽ bị kéo dài theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính.

- Nếu đảng viên không có quyết định kỷ luật về hành chính, thời gian nâng bậc lương thường xuyên sẽ bị kéo dài theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng, tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại khoản này.

Điều kiện thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV (sửa đổi tại Thông tư 03/2021/TT-BNV) quy định chi tiết về điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để được xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

- Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

+ Chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương, sẽ được xét nâng một bậc lương.

+ Các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng, sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương, sẽ được xét nâng một bậc lương.

+ Các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng, sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương, sẽ được xét nâng một bậc lương.

- Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên:

+ Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động.

+ Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

+ Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương.

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại nêu trên

- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

- Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Như vậy, các thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với đảng viên bị kỷ luật:

- Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên được quy định rõ ràng và chi tiết. Nếu có các khoảng thời gian không tròn tháng, sẽ được tính như sau:

- Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính.

- Từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

- Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên phải tuân thủ đúng các quy định nêu trên để đảm bảo công bằng và đúng quy định pháp luật.

2. Trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên

Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng nhưng chưa có quyết định kỷ luật hành chính, thời gian nâng bậc lương thường xuyên sẽ bị kéo dài theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật hành chính. Cụ thể, các mức kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Kỷ luật Đảng:

- Cảnh cáo: Thời gian nâng bậc lương thường xuyên sẽ bị kéo dài 3 tháng.

- Khiển trách: Thời gian nâng bậc lương thường xuyên sẽ bị kéo dài 6 tháng.

- Phê bình: Thời gian nâng bậc lương thường xuyên sẽ bị kéo dài 9 tháng.

- Hạ bậc chức vụ: Thời gian nâng bậc lương thường xuyên sẽ bị kéo dài 12 tháng.

- Khai trừ: Không được xét nâng bậc lương trong thời gian thi hành kỷ luật.

Trong trường hợp đã có quyết định kỷ luật hành chính, thời gian nâng bậc lương thường xuyên sẽ bị kéo dài theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, được sửa đổi bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV. Các hình thức xử lý kỷ luật hành chính bao gồm:

Kỷ luật hành chính:

- Khiển trách: Kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên thêm 6 tháng.

- Cảnh cáo: Kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên thêm 12 tháng.

- Hạ bậc lương: Kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên thêm 18 tháng.

- Cách chức: Kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên thêm 24 tháng.

- Buộc thôi việc: Không được xét nâng bậc lương.

3. Trường hợp không bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên

Không bị kỷ luật Đảng hoặc đã chấp hành xong kỷ luật:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không bị kỷ luật Đảng hoặc đã chấp hành xong kỷ luật theo quy định.

- Việc kỷ luật Đảng bao gồm:

+ Khai trừ Đảng.

+ Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng các cấp.

+ Cách chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp.

+ Phê bình.

+ Ghi tên vào sổ kiểm tra.

+ Giáng chức.

+ Hạ bậc đảng viên.

+ Chuyển sang công tác khác phù hợp với trình độ, năng lực.

- Việc chấp hành xong kỷ luật bao gồm:

+ Hoàn thành việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

+ Chấp hành đầy đủ các biện pháp giáo dục, rèn luyện theo quy định.

+ Có biểu hiện tiến bộ rõ rệt về tư tưởng, đạo đức và tác phong công tác.

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian bị kỷ luật:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian bị kỷ luật.

- Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bao gồm:

+ Hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn và đạt chất lượng cao các công việc được giao.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong công việc.

+ Góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị.

4. Quy trình xét nâng bậc lương thường xuyên

Quy trình xét nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động diễn ra qua các bước cụ thể sau đây:

Bước 1. Nộp hồ sơ xét nâng bậc lương:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết như đơn đề nghị xét nâng bậc lương, bảng tổng hợp kết quả công tác, các chứng chỉ và bằng cấp liên quan, quyết định bổ nhiệm (nếu có), và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Bước 2. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền:

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nộp hồ sơ này lên cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét nâng bậc lương. Thông thường, đây là bộ phận nhân sự hoặc phòng tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Bước 3. Xem xét và thẩm định hồ sơ:

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ đã nộp. Quá trình này bao gồm kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, đánh giá kết quả công tác, thành tích, năng lực và phẩm chất của người đề nghị xét nâng bậc lương. Nếu cần thiết, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ hoặc thông tin.

Bước 4. Quyết định nâng bậc lương:

Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Quyết định này sẽ được thông báo chính thức bằng văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ nhân sự của người được nâng bậc lương.

Đối với trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương:

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị kéo dài thời gian nâng bậc lương do bị kỷ luật, hồ sơ xét nâng bậc lương sẽ được xem xét sau khi hết thời gian kéo dài theo quyết định kỷ luật. Quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ sẽ tuân theo các bước như đã nêu ở trên, đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi họ đã hoàn thành thời gian bị kéo dài.

Xem thêm: Thời gian không xét nâng bậc lương thường xuyên với cán bộ, công chức, viên chức

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Quy định về nâng bậc lương thường xuyên với cá nhân bị kỷ luật đảng để làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao mà muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!