1. Tìm hiểu chung về nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa (VTelehealth) 

Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa (VTelehealth) là một hệ thống tích hợp công nghệ và dịch vụ nhằm mục đích thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh mà không cần phải có sự hiện diện trực tiếp của bác sĩ và bệnh nhân. Telehealth, một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực y tế, đề cập đến việc sử dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ y tế từ xa thông qua các phương tiện như máy tính, điện thoại di động, hay tin nhắn.

Quyết định 823/QĐ-BYT năm 2023, được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành vào ngày 15/02/2023, đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trong năm 2023, gọi tắt là "Kế hoạch". Mục tiêu của Kế hoạch này là triển khai và thúc đẩy việc chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe của người dân thông qua môi trường mạng, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực y tế để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế số của đất nước.

VTelehealth, là một phần của Kế hoạch này, là nền tảng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Nền tảng này bao gồm các tính năng như hội thoại truyền hình, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân và các tính năng hỗ trợ tư vấn sức khỏe thông qua ứng dụng di động. Ngoài ra, VTelehealth còn kết nối với các thiết bị và hệ thống thông tin tiên tiến để cung cấp các dịch vụ gia tăng lợi ích về sức khỏe cho người dân.

Theo như tiểu mục 1 của Mục II trong Kế hoạch, mục tiêu chính của việc triển khai VTelehealth là thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe của người dân trên môi trường mạng. Điều này cũng kết hợp với việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực y tế, nhằm mục đích góp phần vào tăng trưởng kinh tế số của quốc gia. Đây là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và tiện ích của dịch vụ y tế, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ và sự phổ biến của internet

 

2. Năm 2023 tiến độ triển khai nền tảng VTelehealth thực hiện thế nào?

Trong năm 2023, việc triển khai nền tảng VTelehealth đề ra một kế hoạch cụ thể và chi tiết, theo quy định tại Mục III của Kế hoạch được ban hành theo Quyết định 823/QĐ-BYT năm 2023. Dưới đây là các mốc thời gian và kết quả mà Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đạt được:

Trước ngày 01/03/2023:

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và ứng dụng của nền tảng VTelehealth tại Cục Công nghệ thông tin và đồng thời triển khai thí điểm tại một số bệnh viện.

- Ra mắt và công bố kế hoạch triển khai VTelehealth năm 2023, kết nối và chia sẻ dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quy định của pháp luật, bao gồm các thông tin được quy định tại Quyết định 3074/QĐ-BYT năm 2022.

Trước ngày 01/04/2023: Xây dựng giải pháp kỹ thuật để tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNeID).

Trong suốt năm 2023:

- Đảm bảo triển khai nền tảng VTelehealth tại 100% các cơ sở y tế khám, chữa bệnh công lập để vận hành bộ phận tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh dễ dàng hơn và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

- Hoàn thành giải pháp kỹ thuật và bắt đầu kết nối và chia sẻ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh y khoa trên nền tảng VTelehealth với Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Điều này nhằm thực hiện công tác giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà không cần sử dụng in phim.

Như vậy, tiến độ triển khai nền tảng VTelehealth trong năm 2023 được xác định cụ thể theo các mốc thời gian và kết quả đã nêu trên. Đặc biệt, nổi bật là cam kết đảm bảo triển khai VTelehealth tại tất cả các cơ sở y tế công lập trong năm nay. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cải thiện dịch vụ y tế và đáp ứng nhu cầu của người dân

 

3. Trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ Y tế  trong việc thực hiện triển khai Nền tảng VTelehealth?

Trong việc thực hiện triển khai Nền tảng VTelehealth, các cơ quan thuộc Bộ Y tế đảm nhận nhiều trách nhiệm quan trọng, được xác định rõ ràng và chi tiết theo tiểu mục 1 Mục IV của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 823/QĐ-BYT năm 2023. Dưới đây là phân tích chi tiết về các trách nhiệm của các cơ quan này:

Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia):

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch, đảm bảo đạt được mục tiêu và lộ trình đã đề ra. Đồng thời, phải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cho Lãnh đạo Bộ Y tế.

- Đề xuất, lập kế hoạch và tổ chức ra mắt Nền tảng VTelehealth theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, đảm bảo thông điệp phát triển của nền tảng được phổ biến đầy đủ đến người dân, các cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương cũng như các cơ sở y tế trong việc triển khai Nền tảng VTelehealth.

- Đánh giá hiệu quả và báo cáo cho Lãnh đạo Bộ Y tế về đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai Nền tảng VTelehealth.

Vụ Kế hoạch - Tài chính: Vụ Kế hoạch - Tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính cần thiết cho việc triển khai nền tảng VTelehealth. Dưới đây là các hoạt động cụ thể mà vụ này thực hiện để hỗ trợ quá trình triển khai:

- Tổng hợp dự toán và bố trí kinh phí: Với sự đề xuất từ Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) và các hồ sơ dự án đã được phê duyệt, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán và gửi các Bộ, ngành để bố trí kinh phí triển khai theo quy định. Điều này đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết sẽ được cung cấp đúng hẹn và đủ để hỗ trợ việc triển khai.

- Tham mưu và báo cáo cho Lãnh đạo Bộ: Vụ Kế hoạch - Tài chính không chỉ thực hiện việc tổng hợp dự toán mà còn tham mưu và báo cáo cho Lãnh đạo Bộ về đề án liên danh liên kết theo phân cấp thẩm quyền quy định. Điều này đảm bảo rằng quyết định về việc phân bổ nguồn lực được thực hiện theo quy trình và đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

- Phân bổ dự toán theo quy định: Dựa trên quyết định giao dự toán từ Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, cùng với Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia), trình lãnh đạo Bộ để phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định. Điều này đảm bảo rằng nguồn lực được phân bổ một cách hợp lý và có hiệu quả.

- Hướng dẫn và phối hợp triển khai: Vụ Kế hoạch - Tài chính cùng các Cục/Vụ chức năng có liên quan phối hợp để hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động triển khai được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

Tóm lại, Vụ Kế hoạch - Tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của việc triển khai nền tảng VTelehealth bằng cách đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết được cung cấp và quản lý một cách hiệu quả và có kế hoạch

Các Vụ, Cục, Thanh tra và Văn phòng Bộ Y tế:

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nền tảng VTelehealth trên cơ sở đề xuất của Cục Công nghệ thông tin và được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Tất cả các trách nhiệm này được quy định cụ thể trong Quyết định 823/QĐ-BYT năm 2023, là cơ sở để đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong triển khai Nền tảng VTelehealth

Bài viết liên quan: Hồ sơ, thủ tục thực hiện việc khám bệnh chữa bệnh từ xa mới nhất?

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!