1. Khái niệm chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư

Chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư là các khoản chi phí được sử dụng để thực hiện quá trình lựa chọn nhà đầu tư cho dự án cải tạo, nâng cấp hoặc tái định cư các tòa nhà chung cư. Đây là các chi phí liên quan đến việc tìm kiếm, lựa chọn và hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện các công việc liên quan đến dự án cải tạo nhà chung cư nhằm mục đích cải thiện, nâng cấp chất lượng, cơ sở hạ tầng, hoặc tái định cư dành cho cư dân.

Các khoản chi phí cụ thể theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 23/2024/NĐ-CP bao gồm:

- Định mức chi phí lựa chọn nhà đầu tư áp dụng cho trường hợp cơ quan có thẩm quyền, bên mời quan tâm, bên mời thầu, tổ thẩm định trực tiếp thực hiện như sau: Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng; Chi phí thẩm định đối với từng nội dung của hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư được tính bằng 0,02% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng; Chi phí đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và hồ sơ dự thầu được tính bằng 0,03% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng; Trong trường hợp tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu tư, chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu được tính tối đa là 50% của mức chi đã thực hiện đối với các nội dung chi phí quy định tại điểm a và điểm b của khoản này.

- Trong trường hợp thuê tư vấn để thực hiện các công việc này, chi phí lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng như sau: Chi phí được xác định căn cứ vào nội dung, phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, định mức lương theo quy định của pháp luật và các yếu tố khác; Trong trường hợp không có quy định về định mức lương chuyên gia, căn cứ vào thống kê kinh nghiệm đối với các chi phí đã chi trả cho chuyên gia tại các dự án tương tự đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định hoặc trong tổng vốn đầu tư.

 

2. Quy định pháp luật về quản lý chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư

Dựa theo quy định tại khoản 7 Điều 6 của Nghị định 23/2024/NĐ-CP, việc quản lý chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư được quy định như sau:

- Quản lý, sử dụng, và quyết toán chi phí lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Trong trường hợp bên mời thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các công việc lựa chọn nhà đầu tư, việc quản lý, sử dụng, và quyết toán chi phí lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nếu thuê tư vấn thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc theo khoản 1 Điều 6 của Nghị định 23/2024/NĐ-CP, tổng mức chi phí lựa chọn nhà đầu tư đã bao gồm thuế không được vượt quá dự toán được duyệt cho công việc thuê tư vấn.

- Thanh toán cho đơn vị tư vấn được thực hiện theo hợp đồng giữa cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu, bên mời quan tâm và đơn vị tư vấn.

- Quản lý, sử dụng, thanh toán, và quyết toán kinh phí cho đơn vị tư vấn được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

3. Quy định quản lý chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư

Quản lý chi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 8 Nghị định 23/2024/NĐ-CP bao gồm các nội dung sau:

- Việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. Trường hợp bên mời quan tâm, bên mời thầu là đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện các công việc lựa chọn nhà đầu tư, việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trường hợp thuê tư vấn thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc tại khoản 1 Điều này, tổng mức chi phí lựa chọn nhà đầu tư đã có thuế không vượt quá dự toán được duyệt cho công việc thuê tư vấn. Giá trị thanh toán cho đơn vị tư vấn được thực hiện theo hợp đồng giữa cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu, bên mời quan tâm và đơn vị tư vấn. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thanh toán cho đơn vị tư vấn được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

4. Các biện pháp kiểm soát quản lý chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư

Các biện pháp kiểm soát quản lý chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư nhằm đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch có thể được đề xuất như sau:

- Thiết lập quy trình và quy định rõ ràng: Đề xuất thiết lập quy trình rõ ràng cho việc lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm các bước cụ thể từ việc lập hồ sơ mời thầu đến quyết định chọn nhà đầu tư. 

- Kiểm tra và thẩm định độc lập: Đề xuất việc tiến hành kiểm tra và thẩm định các quy trình, hồ sơ, và kết quả lựa chọn nhà đầu tư bởi các cơ quan hoặc tổ chức độc lập. 

- Công khai và minh bạch: Đề xuất công khai thông tin về quá trình lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm các thông tin về các bước, tiêu chí, và kết quả lựa chọn. 

- Đặt ngưỡng và giám sát chi phí: Đề xuất thiết lập ngưỡng chi phí cho mỗi bước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và giám sát việc sử dụng nguồn lực. 

- Đào tạo và nâng cao nhận thức: Đề xuất tổ chức các chương trình đào tạo và tăng cường nhận thức về quản lý chi phí và quy trình lựa chọn nhà đầu tư cho các bên liên quan. 

- Phê duyệt và chứng thực: Đề xuất việc thiết lập quy trình phê duyệt rõ ràng cho các quyết định liên quan đến chi lựa chọn nhà đầu tư và chứng thực các quyết định này. 

 

5. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư

Để nâng cao hiệu quả quản lý chi lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cải tạo nhà chung cư, có thể áp dụng các giải pháp sau:

- Cải thiện công tác kiểm soát và giám sát: Tăng cường hệ thống kiểm soát và giám sát để đảm bảo rằng các quy trình lựa chọn nhà đầu tư được tuân thủ đúng quy định. Sử dụng công nghệ thông tin để theo dõi và đánh giá hiệu suất quản lý chi phí.

- Đẩy mạnh minh bạch và công khai thông tin: Công bố thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư và quản lý chi phí một cách minh bạch và công khai. Tạo điều kiện để cộng đồng và các bên liên quan có thể theo dõi và đánh giá quá trình này.

- Tăng cường đối thoại và tham gia cộng đồng: Tổ chức các cuộc họp, đối thoại với cộng đồng để lắng nghe ý kiến, đề xuất và phản hồi về quy trình lựa chọn nhà đầu tư. Tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư và quản lý chi phí.

- Đào tạo và phát triển nhân lực: Đào tạo cán bộ quản lý về quy trình lựa chọn nhà đầu tư và kỹ năng quản lý chi phí. Phát triển nhân viên có khả năng phân tích và quản lý chi phí hiệu quả.

- Thúc đẩy sử dụng công nghệ: Áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình lựa chọn nhà đầu tư và quản lý chi phí, bao gồm các phần mềm quản lý dự án và hệ thống thông tin quản lý. Sử dụng các công cụ tự động hóa để giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa quy trình làm việc.

- Xây dựng hệ thống phản hồi và cải tiến liên tục: Thiết lập hệ thống thu thập phản hồi từ các bên liên quan và sử dụng để cải thiện quy trình quản lý chi phí. Liên tục đánh giá và cải tiến quy trình theo phản hồi và kinh nghiệm học được.

- Thực hiện giải pháp chống tham nhũng: Xây dựng và thực hiện các biện pháp chống tham nhũng nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và quản lý chi phí.

 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Cách thức lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!