Luật sư tư vấn:

1.     Hình thức xử lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng bao gồm:

a)     Hình thức xử lý: 1. Thu hồi, 2. Điều chuyển, 3. Bán, 4. Thanh lý, 5. Tiêu hủy,

1.      Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, 7. Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

b)     Xử lý tài sản trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

2.    Việc xử lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng theo quy định xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng và pháp luật có liên quan.

Việc xử lý tài sản trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp của Đảng thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3.     Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng được thực hiện như sau:

a)     Đối với đơn vị sự nghiệp của Đảng do Nhà nước đảm bảo toàn bộ, chi thường xuyên thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

b)     Đối với đơn vị sự nghiệp của Đảng không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này, số tiền thu được từ xử lý tài sản, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; phần còn lại được bổ sung vào kinh phí hoạt động sự nghiệp, quỹ dự trữ ngân sách Đảng.

4.     Số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Nhà nước giao, sau khi trừ đi chi phí có liên quan, phần còn lại được xử lý như sau:

a) Nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Trường hợp đơn vị sự nghiệp của Đảng có dự án đầu tư xây dựng, mua; sắm, cải tạo, nâng cấp cơ sở hoạt động sự nghiệp thì được cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nưởc ưu tiênỊ bố trí vốn trong kể hoạch đầu tư công, dự toán chi đầu tư phát triển để thực hiện;

 b) Bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự trữ ngân sách Đảng trong trương hợp quyền sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng hoặc thuê đất trả tiền thuê đât một lân cho cả thời gian thuê mà số tiên đã trả không có nguôn gôc từ ngân sáéh nhà nước.

5.     Việc sử dụng số tiền đã nộp quỹ dự trữ ngân sách Đảng thực hiện theo quy định của Đảng.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)