1. Hiểu thế nào về đánh giá hiện trạng vùng bờ?

Đánh giá hiện trạng vùng bờ, theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư 49/2017/TT-BTNMT, đề cập đến việc đánh giá tình hình hiện tại của các tài nguyên và môi trường trong khu vực bờ biển, cũng như quản lý tổng quát các tài nguyên trong khu vực này. Đây bao gồm các hoạt động liên quan đến khai thác tài nguyên và sử dụng không gian trên bờ, bảo vệ môi trường khu vực bờ biển, cũng như các chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý có liên quan.

Mục đích của việc đánh giá hiện trạng vùng bờ là cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng hiện tại của khu vực bờ biển, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để bảo vệ và tận dụng tối đa tài nguyên và môi trường trong khu vực này. Qua đó, việc lựa chọn các chỉ thị đánh giá phù hợp sẽ giúp định rõ thông tin cần thiết để thực hiện các quyết định quản lý và phát triển bền vững khu vực bờ biển.

Đánh giá hiện trạng vùng bờ được thực hiện tại một thời điểm nhất định, và có thể bao gồm việc thu thập thông tin địa lý, đánh giá chất lượng nước, môi trường đáy biển, quan sát và phân tích dữ liệu về sinh thái học, vi sinh vật và các yếu tố tự nhiên khác trong khu vực bờ biển. Đồng thời, đánh giá cũng có thể tập trung vào việc đánh giá các hoạt động khai thác tài nguyên và sử dụng không gian trên bờ, nhằm xác định mức độ ảnh hưởng và tác động của các hoạt động này đến môi trường và tài nguyên vùng bờ.

Kết quả của đánh giá hiện trạng vùng bờ sẽ cung cấp một cơ sở thông tin đáng tin cậy và chi tiết về tình trạng hiện tại của khu vực bờ biển. Thông tin này sẽ được sử dụng để xác định các vấn đề cần được giải quyết và đề xuất các biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ. Qua đó, việc đánh giá hiện trạng vùng bờ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chính sách, pháp luật và quy hoạch phát triển bền vững khu vực bờ biển, giữ gìn và tận dụng tối đa tài nguyên và môi trường quý giá của đất nước.

 

2. Đánh giá hiện trạng vùng bờ thuộc quy trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 49/2017/TT-BTNMT, đưa ra hướng dẫn về việc đánh giá hiện trạng vùng bờ trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

Cụ thể, trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, việc đánh giá hiện trạng của khu vực bờ biển được coi là một bước quan trọng. Điều này nhằm mục đích xác định chính xác và đầy đủ tình trạng hiện tại của tài nguyên và môi trường trong khu vực bờ biển đang được quản lý.

Việc đánh giá hiện trạng vùng bờ ở khu vực lập chương trình bao gồm việc thu thập thông tin về các yếu tố quan trọng như đặc điểm địa lý, tình trạng chất lượng nước, môi trường đáy biển, sinh thái học và các yếu tố tự nhiên khác. Thông tin này sẽ được thu thập và phân tích một cách kỹ lưỡng, nhằm đưa ra những kết luận và đánh giá chính xác về tình trạng hiện tại của khu vực bờ biển.

Kết quả của việc đánh giá hiện trạng vùng bờ trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên sẽ cung cấp một cơ sở thông tin đáng tin cậy và chi tiết về tình trạng hiện tại của khu vực bờ biển. Thông tin này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các vấn đề cần được giải quyết và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo vệ và tận dụng tối đa tài nguyên và môi trường trong khu vực bờ biển.

Từ đó, việc đánh giá hiện trạng vùng bờ trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ là một công việc quan trọng và cần thiết. Nó đảm bảo rằng quá trình quản lý và sử dụng tài nguyên và môi trường trong khu vực bờ biển diễn ra một cách bền vững và mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng và môi trường.

 

3. Đánh giá hiện trạng vùng bờ khu vực lập chương trình?

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 49/2017/TT-BTNMT, việc đánh giá hiện trạng vùng bờ trong khu vực lập chương trình được quy định như sau:

Để đánh giá hiện trạng vùng bờ, cần xem xét các thông tin và dữ liệu đã được thu thập và tổng hợp theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 49/2017/TT-BTNMT. Quá trình đánh giá bao gồm các nội dung sau:

Đánh giá về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

- Tiến hành phân tích, đánh giá và xác định các đặc trưng về địa chất, địa hình, địa mạo, cũng như chế độ gió, sóng, dòng chảy, và thủy triều trong khu vực bờ biển.

- Thực hiện phân tích, đánh giá và xác định các đặc trưng về hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài-sinh cảnh, và khu bảo vệ cảnh quan.

- Đánh giá và phân tích về đa dạng sinh học và sự phân hóa của các hệ sinh thái trong vùng bờ biển, bao gồm rừng ngập mặn, rong biển, cỏ biển, rạn san hô, cồn cát ven biển, bãi triều, hệ sinh thái cửa sông và bãi bồi.

- Tiến hành phân tích, đánh giá đặc điểm và sự biến động của các nguồn tài nguyên như đất, nước, sinh vật, khoáng sản, năng lượng tái tạo (gió, sóng, thủy triều, mặt trời), tài nguyên vị thế và các nguồn tài nguyên khác.

- Đánh giá và phân tích tính dễ bị tổn thương và tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên trong vùng bờ biển.

Qua quá trình đánh giá hiện trạng vùng bờ trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, sẽ thu được các thông tin quan trọng về tình trạng hiện tại của khu vực bờ biển. Thông tin này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các vấn đề cần được giải quyết và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp, nhằm bảo vệ và tận dụng tối đa tài nguyên và môi trường trong vùng bờ biển.

Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Tiến hành phân tích và đánh giá về hiện trạng và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực bờ biển. Điều này bao gồm cơ sở vật chất như đường giao thông, hệ thống điện, cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, và các cơ sở dịch vụ khác.

- Thực hiện phân tích và đánh giá đặc điểm văn hóa - xã hội của khu vực bờ biển, bao gồm dân số, tập quán văn hóa, hoạt động kinh tế truyền thống, và các yếu tố xã hội khác.

- Đánh giá thực trạng và phân tích về các di sản và di tích lịch sử - văn hóa trong khu vực bờ biển, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

- Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời xem xét sự phù hợp và hiệu quả của chúng trong việc bảo vệ và sử dụng tài nguyên vùng bờ biển.

- Đánh giá tác động và áp lực của dân số đến tài nguyên, không gian và kinh tế - xã hội trong khu vực bờ biển. Đồng thời, nghiên cứu tình trạng tiếp cận của người dân với biển, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cộng đồng đối với tài nguyên biển.

- Phân tích và đánh giá tình hình phát triển của các ngành kinh tế, cơ cấu ngành nghề, và thực trạng sinh kế của cộng đồng dựa vào biển.

- Đánh giá rủi ro thiên tai bao gồm việc đánh giá các hiểm họa tiềm ẩn, tính dễ bị tổn thương của khu vực và khả năng thích ứng của cộng đồng trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Qua việc phân tích và đánh giá các yếu tố kinh tế - xã hội trong quá trình đánh giá hiện trạng vùng bờ, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình và các vấn đề liên quan đến kinh tế và xã hội của khu vực bờ biển. Thông tin này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất và thiết kế các biện pháp quản lý phù hợp, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ tốt nhất cho khu vực bờ biển.

Hiện trạng thể chế, chính sách quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ

Hiện trạng thể chế, chính sách quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ ở Việt Nam cần được phân tích và đánh giá kỹ để xác định các vấn đề, thách thức và cơ hội trong quá trình quản lý. Dưới đây là một số khía cạnh cần được xem xét:

Hệ thống chính sách và pháp luật: Cần phân tích và đánh giá hiệu quả của các chính sách và pháp luật liên quan đến quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ. Các văn bản pháp luật cần được thực thi một cách nghiêm túc và hiệu quả để đảm bảo sự bền vững của các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên.

Cơ chế điều phối và phối hợp: Cần đánh giá cơ chế điều phối và phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành và địa phương trong quá trình quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ. Sự liên kết giữa các cơ quan quản lý cần được tăng cường để đảm bảo sự hiệu quả và tính toàn vẹn của quản lý.

Tổ chức bộ máy và nguồn lực: Cần phân tích và đánh giá tổ chức bộ máy và nguồn lực hiện có để quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ ở cấp trung ương và địa phương. Đảm bảo tính chuyên nghiệp và đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững của các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên.

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình: Cần phân tích và đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tại các bộ, ngành và địa phương. Sự thống nhất và chính xác trong việc triển khai các văn bản chiến lược và kế hoạch là cần thiết để đảm bảo quản lý hiệu quả và bền vững.

Hành lang bảo vệ bờ biển: Cần phân tích và đánh giá tình hình triển khai công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái bờ biển là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững của môi trường vùng bờ.

Sự tham gia của các bên liên quan: Cần phân tích và đánh giá sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm cá nhân, tổ chức, cơ quan và đoàn thể tại địa phương trong quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Sự tham gia và hợp tác đồng bộ của các bên liên quan là quan trọng để đảm bảo quyền lợi chung và sự bền vững của môi trường vùng bờ.

Giải quyết tranh chấp và khiếu nại: Cần phân tích và đánh giá tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo liên quan đến tài nguyên và môi trường ở vùng bờ. Việc xử lý hiệu quả các tranh chấp và khiếu nại giúp duy trì sự ổn định và sự công bằng trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên vùng bờ.

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: Cần phân tích và đánh giá tình hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ. Sự áp dụng các công nghệ tiên tiến và phương pháp khoa học giúp nâng cao hiệu quả và bền vững trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tổng kết lại, việc phân tích và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ là cần thiết để định hướng và cải thiện quá trình quản lý. Qua việc xem xét các khía cạnh như chính sách, tổ chức, chiến lược, tham gia của các bên liên quan và ứng dụng khoa học công nghệ, chúng ta có thể xác định được những điểm mạnh và yếu, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.

Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường vùng bờ

Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường vùng bờ là một vấn đề đáng quan ngại cần phải được phân tích, đánh giá một cách kỹ lưỡng. Việc đánh giá hiện trạng này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như sau:

Đầu tiên, cần phân tích và đánh giá hiện trạng về khai thác và sử dụng tài nguyên trong vùng bờ. Đây bao gồm việc xác định mức độ khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên như khoáng sản, hải sản, cát, đất, nước, và các nguồn tài nguyên khác. Phân tích này cần xem xét cả khía cạnh số lượng và chất lượng của các tài nguyên này để đưa ra nhận định về mức độ suy giảm tài nguyên và giá trị của các hệ sinh thái trong vùng bờ.

Thứ hai, cần phân tích và đánh giá mâu thuẫn và xung đột trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên của các ngành, lĩnh vực và hoạt động kinh tế khác nhau. Điều này bao gồm việc xác định các mâu thuẫn giữa các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, đô thị hóa, du lịch và sự cạnh tranh về tài nguyên. Cần đánh giá cả những tác động tiêu cực và tích cực của các hoạt động này đến tài nguyên và môi trường vùng bờ.

Thứ ba, cần phân tích, đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế biến đổi của các thành phần môi trường như không khí, đất, nước và trầm tích. Việc này bao gồm việc xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và xác định các vùng rủi ro ô nhiễm. Đánh giá này cần đưa ra nhận định về tình trạng hiện tại và tiên đoán các xu hướng biến đổi trong tương lai.

Thứ tư, cần phân tích và đánh giá hiện trạng và dự báo biến động đa dạng sinh học trong vùng bờ. Điều này bao gồm xác định các vùng và hệ sinh thái nhạy cảm và dễ bị tổn thương, cũng như mức độ suy giảm đa dạng sinh học trong vùng. Việc này cần đưa ra nhận định về tình trạng hiện tại và tiên đoán các xu hướng biến đổi trong tương lai.

Cuối cùng, cần phân tích và đánh giá hiện trạng và dự báo hiện tượng sạt lở, bồi tụ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến vùng bờ. Điều này bao gồm việc xác định mức độ sạt lở, bồi tụ và xác định phạm vi và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên này.

Tóm lại, việc phân tích và đánh giá hiện trạng khaithác, sử dụng tài nguyên và môi trường vùng bờ đòi hỏi một quá trình phức tạp và toàn diện. Việc xem xét các khía cạnh như tài nguyên, môi trường, mâu thuẫn, đa dạng sinh học và hiện tượng tự nhiên sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại và tiên đoán xu hướng trong tương lai.

Xem thêm >> Nội dung, phạm vi chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc vấn đề pháp luật, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi và góp ý từ quý khách. Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và tốt nhất, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi hi vọng được hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách tốt nhất !