1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 2 Phần lắp đặt - khảo sát- sửa chữa (sửa đổi, bổ sung)" do các tác giả Hữu Đại và Vũ Tươi hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 2 Phần lắp đặt - khảo sát- sửa chữa (sửa đổi, bổ sung)

Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 2 Phần lắp đặt - khảo sát- sửa chữa (sửa đổi, bổ sung)

Tác giả: Hữu Đại - Vũ Tươi

Nhà xuất bản Lao Động

3. Tổng quan nội dung sách

Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Phần Lắp đặt (bổ sung); Phần Khảo sát xây dựng (thay thế).
Quyết định này thay thế, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về công bố Bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung còn lại không thể hiện trong Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung này thay thế, sửa đổi, bổ sung thì giữ nguyên theo Bộ đơn giá xây dựng đã công bố theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. 
Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động đã biên soạn lồng ghép một cách kỹ lưỡng giữa hai Quyết định này thành một Bộ đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh cho bạn đọc tiện tra cứu và áp dụng vào công việc. Bộ sách được biên soạn thành hai tập: Tập 1: Phần xây dựng, Tập 2: Phần lắp đặt, khảo sát, sửa chữa.
Ở tập 2, cuốn Đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Phần lắp đặt - khảo sát - sửa chữa (Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh) được biên soạn với bố cục như sau:
Phần thứ nhất. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 và đã được bổ sung theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh)
Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Bổ sung) xác định mức chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 1 đoạn ống bê tông, các mối nối và phụ kiện ống, 100m ống (thép) v.v...từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung) bao gồm các chi phí sau:
a) Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.
Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm tháng 12/2014 của Sở Xây Tp Hồ Chí Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường.
b) Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT- BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương đầu vào là 2.350.000đồng/tháng).
c) Chi phí máy thi công:
Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.
Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liệu được xác định như sau:
+ Động cơ xăng : 1,03
+ Động cơ diesel : 1,05
+ Động cơ điện : 1,07.
Phần thứ hai. Bộ đơn giá cây dựng công trình - phần khảo sát đặt trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 thay thế Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh)
Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng xác định mức chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.
Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát bao gồm các chi phí sau:
a) Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.
Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.
Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm tháng 12/2014 của Sở Xây Tp Hồ Chí Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường.
b) Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương đầu vào là 2.350.000đồng/tháng).
c) Chi phí máy thi công:
Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác.
Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Phần thứ ba. Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần sửa chữa đặt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa xác định chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công (đối với một số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa trong xây dựng, như: cạo bỏ 1m² lớp sơn, vôi cũ; xây 1m³ tường; gia công lắp dựng 1 tấn thiết bị, vá 1m² đường, thay thế 1 thanh ray, 1 cái tà vẹt .v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công; công tác xây dựng sửa chữa bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật quy định và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa.
Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa bao gồm các chi phí sau:
a) Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa.
Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.
Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm tháng 12/2014 của Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường.
b) Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương đầu vào là 2.350.000 đồng/tháng).
c) Chi phí máy thi công:
Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, hơi nước... (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy và chi phí khác của máy;
Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liệu được xác định như sau:
+ Động cơ xăng: 1,03
+ Động cơ diesel: 1,05
+ Động cơ điện: 1,07

4. Đánh giá bạn đọc

Các tác giả đã hệ thống và biên soạn lồng ghép giữa hai quyết định để tạo thành một Bộ đơn giá xây dựng - phần lắp đặt - khảo sát- sửa chữa hoàn chỉnh để áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều này thuận tiện cho cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan tra cứu và áp dụng ngay mà không mất nhiều thời gian so sánh, đối chiếu phần nào bị bãi bỏ, phần nào sửa đổi.

Cuốn sách "Đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Phần lắp đặt - khảo sát - sửa chữa" là tài liệu tham khảo hữu ích, có giá trị đối với bạn đọc.

5. Kết luận

Cho đến nay Quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng đã hết hiệu lực song chưa có văn bản thay thế, vì vậy, các cá nhân, tổ chức liên quan có thể tham khảo để phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư cùng với sự hướng dẫn trực tiếp từ cơ quan nhà nước phụ trách.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Phần lắp đặt - khảo sát - sửa chữa".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!