1. Sàn thương mại điện tử là gì? Chủ thể hoạt động trên sàn thương mại điện tử gồm những ai?

Sàn giao dịch thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là "sàn thương mại điện tử") là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng; cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. (- Theo khoản 8,9 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Nghị định số 85/2021/NĐ-CP)

Chủ thể hoạt động trên sàn thương mại điện tử bao gồm:

- Các doanh nhân, tổ chức và cá nhân tạo ra các trang web thương mại điện tử để thúc đẩy việc mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ của họ (người sở hữu trang web thương mại điện tử).

- Các doanh nhân, tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan đến thương mại điện tử.

- Các doanh nhân, tổ chức và cá nhân sử dụng các trang web của doanh nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ của họ (người mua).

- Các doanh nhân, tổ chức và cá nhân mua hàng hoặc dịch vụ trên các trang web bán hàng và trang web cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (khách hàng).

- Các doanh nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ khác cho hoạt động thương mại điện tử.

- Các doanh nhân, tổ chức và cá nhân sử dụng các thiết bị điện tử kết nối mạng khác nhau để thực hiện hoạt động thương mại.

 

2. Quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trên sàn thương mại điện tử

Theo Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CPNghị định số 85/2021/NĐ-CP thì hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử bao gồm:

- Lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

- Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

- Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký theo các quy định của Nghị định này;

- Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;

- Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

Trong quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử phải được thể hiện trên trang chủ của website, trong đó phải thể hiện rõ quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử; hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch.

Theo quy định tại Điều 72 Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp thì việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam trong thực tế và hành vi xảy ra trên mạng Internet và được thực hiện trên trang thông tin điện tử dưới tên miền Việt Nam hoặc có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam. Như vậy việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trên các sàn thương mại điện tử xảy ra tại Việt Nam sẽ bị ngăn chặn, đồng thời người thực hiện hành vi xâm phạm phải chịu các chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

3. Ai phải chịu trách nhiệm khi có hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên sàn thương mại điện tử?

Căn cứ pháp lý: Điều 36, Điều 37 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CPNghị định số 85/2021/NĐ-CP 

Các doanh nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có các trách nhiệm sau:

- Đăng ký thiết lập trang web cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng và công bố công khai quy định hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử trên trang web; theo dõi và đảm bảo thực hiện quy định đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định pháp luật; 

- Yêu cầu người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định khi đăng ký sử dụng dịch vụ; Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được cung cấp chính xác, đầy đủ; Lưu trữ thông tin đăng ký của các doanh nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan; Thiết lập cơ chế cho phép các doanh nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện quy trình ký kết hợp đồng theo quy định nếu trang web có tính năng đặt hàng trực tuyến và biện pháp khác; Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của các doanh nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng; 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại; Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm: Ngăn chặn và loại bỏ khỏi trang web thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật; Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Hợp tác với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với các cá nhân, doanh nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định; Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử; Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử;Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Như vậy tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và người bán trên sàn thương mại điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm khi có hành vi xâm phạm nhãn hiệu xảy ra trên sàn thương mại điện tử do mình cung cấp hoặc kinh doanh. Để được tư vấn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hay các vấn đề liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây:

Điện thoại: yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986 386 648 (luật sư: Tô Thị Phương Dung)

Email: gửi  yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua 19006162 để được hỗ trợ các vấn đề pháp luật chung.