1. Giới thiệu tác giả

"Sổ tay Bí thư chi bộ và Đảng viên - Giải đáp những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công tác đảng" do tác giả Huỳnh Lương hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sổ tay Bí thư chi bộ và Đảng viên - Giải đáp những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công tác đảng

Sổ tay Bí thư chi bộ và Đảng viên - Giải đáp những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công tác đảng

 Tác giả Huỳnh Lương hệ thống

Nhà xuất bản Thế giới

3. Tổng quan nội dung sách

Nhằm giúp các cán bộ làm công tác đảng, đảng viên nắm rõ các vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cũng như các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng trong tình hình hiện nay để làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong Đảng, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã được ban hành như:

- Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW ngày 18-12-2018 Thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm;

- Quy định 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

- Hướng dẫn 74-HD/BTGTW ngày 20-11-2018 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Để quý cơ quan, đơn vị, các đảng viên có được tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Sổ tay Bí thư chi bộ và Đảng viên - Giải đáp những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công tác đảng

Nội dung sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Giải đáp tình huống về nghiệp vụ công tác đảng viên

Phần này tác giả hệ thống thông tin pháp lý dưới dạng hỏi đáp và chia thành từng mục nhỏ: Hỏi đáp về kết nạp đảng viên (gồm 28 câu hỏi đáp); hỏi đáp về sinh hoạt đảng (gồm 29 câu hỏi đáp), hỏi đáp về khen thưởng, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên (gồm 32 câu hỏi đáp)

Phần thứ hai. Hướng dẫn mới nhất về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  trong tình hình mới & kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tổ chức đảng, đảng viên

Phần này tác giả trích dẫn toàn văn nhiều hướng dẫn mới của đảng, chia thành 2 mục nhỏ như sau:

1. Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/07/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Công văn 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017; Hướng dẫn 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017.

2. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên: Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018.

Phần thứ ba. Quy định mới về công tác cán bộ, bố trí nhân sự

Tác giả trình bày toàn văn các văn bản của đảng sau: Quyết định 162-QĐ/TƯ ngày 05/12/2018; Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 5/10/2018; Kết luận 34-KL/TW ngày 7/8/2018; Quy định số 03-QĐi/TƯ ngày 19/7/2018 và Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017

Phần thứ tư. Quy định mới về giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Phần này tác giả trình bày toàn văn một số văn bản của đảng sau: Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018; Quy định số 07/QĐi/TW ngày 28/8/2018; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018; Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW ngày 03/01/2018 và Quy định số 102-QĐ/TƯ ngày 15/11/2017.

Phần thứ năm. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên & giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đấu, của cán bộ đảng viên

Phần này tác giả trình bày toàn văn các văn bản về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016; Quy định số 101-QĐ/TƯ ngày 7/6/2012 và các văn bản hướng dẫn giám sát, kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên: Quy định số 124-QĐ/TƯ ngày 02/2/2018; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018.

Phần thứ sáu. Hướng dẫn học tập và tài liệu học tập chuyen đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

4. Đánh giá bạn đọc

Tác giả đã hệ thống trong cuốn sách nhiều quy định hướng dẫn mới của Đảng về công tác đảng viên, kết nạp đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu và triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Cuốn sách là cẩm nang mà mỗi Đảng viên, bí thư đảng bộ và bí thư chi bộ cần trang bị cho mình để chủ động trong việc tìm hiểu, nắm rõ và triển khai thực hiện hiệu quả trên thực tế.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Sổ tay Bí thư chi bộ và Đảng viên - Giải đáp những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công tác đảng".

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số nội dung của Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành trung ương để bạn đọc tham khảo:

Điều 1. Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Điều 2. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

2. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

3. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ.

4. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tuỵ với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách.

5. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

6. Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

7. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

8. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống:

1. Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

2. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

3. Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.

4. Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.

5. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước.

6. Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí.

7. Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định.

8. Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.