1. Chi bộ là gì?

Chi bộ là đơn vị nền tảng của Đảng ở cấp cơ sở, là tổ chức lãnh đạo chính trị- nơi mang những đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Chi bộ tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nên Đảng bộ cấp trên và quản lý trực tiếp các đảng viên, bồi dưỡng Đảng viên, kết nạp Đảng viên. Là nơi xuất phát để tìm ra những người tài cho cơ quan lãnh đạo của Đảng. Chi bộ là hạt  nhân chính trị của Đảng ở cấp cơ sở, nơi gần gũi nhất với quần chúng nhân dân, mang những đường lối và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Đồng thời chi bộ cũng là nơi tiếp thu, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân là nơi quản lý trực tiếp các đảng viên, bồi dưỡng Đảng viên, kết nạp Đảng viên.

 

2. Bí thư chị bộ là gì?

Bí thư chi bộ là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo, có trách nhiệm tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ trên mọi mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng. Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ, chi ủy trước chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở đơn vị, chịu trách nhiệm trước chi ủy, đề xuất và tổ chức sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; thay mặt chi ủy thường ngày trực tiếp giải quyết mối quan hệ với các đảng viên trong chi bộ, với người phụ trách đơn vị và các đoàn thể; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với người đứng đầu chính quyền, cơ quan đoàn thể, tổ chức quần chúng, trực tiếp là đảng ủy cơ sở.

Bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong chi bộ và các tổ chức ở đơn vị. Bí thư chi bộ là người giữ trọng trách cao nhất trong chi bộ, chi ủy; đồng thời bí thư chi bộ cũng là một đảng viên trong chi bộ. Vì vậy, bí thư chi bộ được coi như là những linh hồn của Đảng, họ mang Đảng đến với dân, để dân hiểu rõ những trách nhiệm, truyền bá những tư tưởng, chính sách đúng Pháp luật để góp phần nâng cao hiệu quả cuộc sống và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Họ là tấm gương sáng để các đảng viên học tập noi theo do vậy với mỗi đồng chí đảm nhận chức vụ này luôn luôn phải có đủ năng lực, phải nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các công việc của chi bộ; đủ sự nhiệt huyết, phấn đấu, luôn tự giác thực hiện, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết chi bộ của đảng viên thì mới xứng đáng với vai trò đầu tàu của mình trước chi bộ cơ sở.

>> Xem thêm: Quy định về việc bầu và nhiệm vụ chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)

 

3. Phó bí thư chi bộ là gì?

Phó bí thư chi bộ được hiểu cơ bản chính là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Đối với những chi bộ có ít Đảng viên, cụ thể là dưới 9 Đảng viên thì không nhất thiết phải bầu phó bí thư chi bộ. Tùy theo nhu cầu của chi bộ mà chi bộ đó có thể lựa chọn việc bầu hoặc không. Đối với những chi bộ khi đã có từ 9 Đảng viên trở lên; thì các chi bộ đó bắt buộc phải bầu chức danh này. Chính vì vậy mà chúng ta thường sẽ thấy ở một số tổ chức Đảng thì sẽ không có chức danh phó bí thư chi bộ. Chức danh phó bí thư chi bộ này thường do các đồng chí Chi ủy viên; hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và chức danh phó bí thư chi bộ được bầu cử tại Đại hội cơ sở. 

 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của bí thư chi bộ

Với vai trò đầu tàu của chi bộ, bí thư chi bộ phải nắm vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Bí thư chi bộ có trách nhiệm đề xuất và tổ chức các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ; đồng thời trực tiếp làm công tác tư tưởng.

+ Căn cứ nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ, tình hình thực tế của đơn vị, sở trường của các chi ủy viên, bí thư chi bộ chủ động đề xuất với chi ủy, thống nhất phân công công tác cho từng chi ủy viên, tạo điều kiện thuận lợi để các chi ủy viên nắm rõ công việc nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là chi ủy viên là cán bộ quản lý đơn vị, cán bộ đoàn thể.

+ Bí thư chi bộ phải thường xuyên bám sát tình hình hoạt động lãnh đạo của chi ủy, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thiết thực giúp đỡ các chi ủy viên làm tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm cho hoạt động lãnh đạo của chi bộ đạt chất lượng, hiệu quả, hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra; đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề nãy sinh, nếu có những vấn đề vượt quá khả năng, quyền hạn thì kịp thời báo cấp trên xử lý.

+ Bí thư chi bộ phải luôn gương mẫu trong mọi việc, cả trong công tác và lối sống, cả lời nói và việc làm, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết của tập thể chi ủy, chi bộ. Đó là nhân tố cực kỳ quan trọng, tạo nên sức mạnh chiến đấu, chất lượng hoạt động lãnh đạo của chi bộ.

+ Để làm tốt công tác tư tưởng thì yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ phải thường xuyên bám sát, nắm vững tình hình nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng đơn vị, từ đó đưa ra những dự báo chiều hướng phát triển để chủ động có những giải pháp phù hợp.

+ Thường xuyên tiếp xúc với đảng viên, quần chúng, tạo mối quan hệ gần gũi trực tiếp đối thoại với quần chúng, lắng nghe những ý kiến, phản ánh của quần chúng, kịp thời nắm bắt những tư tưởng của quần chúng, giải đáp những vướng mắc về nhận thức tư tưởng; nếu có những lệch lạc, sai phạm chưa đúng sẽ kịp thời uốn nắn, thay đổi phù hợp.

+ Phải cởi mở, vui vẻ với các chi ủy viên và quần chúng, hòa mình và phải biết đặt mình vào vị trí của mỗi ủy viên để tạo nên sự đồng thuận, thấu hiểu và đoàn kết gắn bó trong đơn vị. 

+ Phải coi trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, thực hiện nghiêm chế độ thông tin cho các đối tượng, thường xuyên cập nhật và phổ biến các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến các chi Ủy viên và quần chúng.

+ Phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động triển khai các hoạt động chống lại luận điệu xuyên tạc, phá hoại của lực lượng thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch.

- Phải thường xuyên giữ vững quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và cơ quan tuyên giáo cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở, nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động công tác tư tưởng ở chi bộ vừa đúng định hướng của Đảng, vừa sát với tình hình thực tế của đất nước, địa phương và đơn vị.

Với ý nghĩa đó, bí thư chi bộ tất yếu phải củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho sự lãnh đạo của chi bộ và việc quản lý, điều hành trong mọi nhiệm vụ được thống nhất. Mối quan hệ giữa bí thư chi bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, không phải là mối quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng, mà là mối quan hệ trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy vai trò của nhau để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện mối quan hệ này, bí thư chi bộ phải xây dựng và bám sát quy chế hoạt động của chi ủy và người đứng đầu đơn vị, bảo đảm sự thống nhất trong mọi việc.

- Bí thư chi bộ phải không ngừng học tập, trau dồi nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn tham gia vào việc kiểm tra công tác của người đứng đầu đơn vị khi cần thiết.

- Bí thư chi bộ phải chủ trì việc chuẩn bị ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

+ Đảng ta lãnh đạo cách mạng bằng chủ trương, nghị quyết. Vì vậy, việc chuẩn bị nghị quyết, thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là nội dung trọng yếu trong phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp.

+ Để thực hiện được nhiệm vụ này, các đồng chí phải nắm vững được nội dung và ý nghĩa của mỗi buổi sinh hoạt và chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức, để vận dụng nội dung và hình cho phù hợp. Cấp ủy viên phải có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, có kiến thức năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có mối quan hệ tốt. Quá trình ra nghị quyết đòi hỏi bí thư chi bộ phải huy động được sức mạnh của tập thể chi ủy, bảo đảm cho nghị quyết lãnh đạo của chi bộ thực sự là sản phẩm trí tuệ tập thể vì nguyên tắc hoạt động của Đảng là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

 

4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư chi bộ

Nhiệm vụ chính của phó bí thư chi bộ là giúp việc cho Bí thư chi bộ, thay mặt bí thư chi bộ thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Đảng và hoạt động kinh tế xã hội khác. 

- Phó bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, công tác kiểm tra, giám sát, công tác kỷ luật đối với Đảng viên, công tác đối với các đoàn thể cùng với đó thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng, kiên định một lòng với Đảng, thực hiện và làm theo đường lối của Đảng, cụ thể phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phó bí thư chi bộ cũng phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội và phải luôn linh hoạt và nhạy bén.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

- Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

Để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ, phải có chuyên môn năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Có sự uy tín trong cộng đồng và là tấm gương sáng mẫu mực cho các đảng viên và quần chúng noi theo.

Trên đây là những nội dung liên quan đến Bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Luật Minh Khuê chia sẻ bài viết này với mong muốn giúp bạn hiểu hơn về những chức vụ này. Trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc cần giải đáp. Trâ  thành cảm ơn!