Sổ tiết kiệm (PASSBOOK) là tài khoản tại một ngân hàng hay định chế tiết kiệm, mà quyền sở hữu của nó được ghi nhận bằng các bút toán trong một cuốn sổ không chuyển nhượng, phải được trình ra mỗi khi rút hay gửi tiền, và ghi nhận tiền lãi. Thường đó là tài khoản tiết kiệm, mặc dù tài khoản tiền gửi kỳ hạn cũng có hình thức sổ tiết kiệm.