Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ quan thanh tra"

Cơ quan thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ quan thanh tra.

Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước

Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước
Luật Thanh tra năm 2010 đề cao mục đích phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Điều này đã thể hiện sự thay đổi rất cơ bản trong cách đánh giá, nhìn nhận kết quả hoạt động thanh tra.

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
Ngày 22 tháng 03 năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra
Trong những năm qua, hệ thống các cơ quan Thanh tra đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của các ngành, các cấp và của nhân dân, đưa các hoạt động kinh tế-xã hội phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng. Ngoài ra, công tác thanh tra còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ của công dân, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới

Hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định pháp luật

Hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định pháp luật
Hoạt động nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nói riêng được vận hành theo trật tự có tổ chức và rất phức tạp, vì vậy trong bộ máy nhà nước cũng như bộ máy hành chính nhà nước có nhiều lỗ hổng pháp lý kiến thiệt hại nhiều về vật chất và tạo gánh nặng, tiêu cực cho toàn hệ thống.

Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra nhà nước

Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra nhà nước
Công tác thanh tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng lại thuộc trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của toàn bộ hệ thống chính trị. Tuy nhiên,các tổ chức Thanh tra chính là người đóng vai trò quan trọng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ...