đối ngoại

Bài tư vấn về chủ đề đối ngoại

Lịch sử hoạt động đối ngoại của Việt Nam

Lịch sử hoạt động đối ngoại của Việt Nam
Chính sách đối ngoại của một quốc gia, còn được gọi là chính sách ngoại giao, bao gồm các chiến lược do nhà nước lựa chọn để bảo vệ lợi ích của quốc gia mình và đạt được các mục tiêu trong môi trường quan hệ quốc tế.

Kinh tế đối ngoại nước ta hiện nay: Tình hình và các giải pháp

Kinh tế đối ngoại nước ta hiện nay: Tình hình và các giải pháp
Sự phát triển kinh tế đối ngoại nước ta trong thời gian vừa qua đã có ý nghĩa hết sức quan trọng, thậm chí là quyết định đối với sự tăng trưởng kinh tế của nước ta. Nước ta đã đạt được nhiều thành tựu cả về tăng trưởng xuất nhập khẩu, thu hút vốn nước ngoài và phát triển du lịch. Bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề: phân tích hiện trạng và vấn đề; nêu ra các quan điểm phát triển và giải pháp.

Hoạt động kinh tế đối ngoại là gì? Đặc điểm của pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại?

Hoạt động kinh tế đối ngoại là gì? Đặc điểm của pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại?
Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại là tập hợp, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ phát sinh từ hoặc liên quan đến các hoạt động kinh tế đối ngoại. Vậy, nguồn, đối tượng điều chỉnh và chủ thể của Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại là gì?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng