Luật sư tư vấn về chủ đề "mô hình kinh doanh"

mô hình kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mô hình kinh doanh.

Bàn luận về các mô hình quản lý nhân sự điển hình

Bàn luận về các mô hình quản lý nhân sự điển hình
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các mô hình quản lý nhân sự điển hình, như: Mô hình GROW; Mô hình 5Ps của Schuler; Mô hình quản lý nhân sự Harvard; Mô hình quản lý nhân sự lấy thuyết nhu cầu Maslow làm nền tảng...

Kinh tế thị trường bền vững: Mô hình phát triển thiết yếu cho Việt Nam

Kinh tế thị trường bền vững: Mô hình phát triển thiết yếu cho Việt Nam
Để xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất thiết phải xây dựng được nền kinh tế thị trường bền vững với 4 trọng tâm, đồng thời là 4 vấn đề mang tính cốt yếu đối với tiến trình phát triển, cần tập trung giải quyết, đó là thị trường, công nghiệp hóa, nguồn nhân lực chất lượng cao và chiến lược hội nhập quốc tế.