Luat Minh Khue

quy định xử phạt

quy định xử phạt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quy định xử phạt

Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
Thông tư 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ