tổ chức chính trị

Bài tư vấn về chủ đề tổ chức chính trị

Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp là gì? Điểm khác nhau giữa tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp?

Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp là gì? Điểm khác nhau giữa tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp?
Tổ chức xã hội được xác định là một bộ phận, thành tố của cơ cấu xã hội trong hệ thống chính trị của nước ta. Mỗi loại tổ chức xã hội sẽ đóng vai trò trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước.

Những khái niệm cơ bản về tổ chức, tổ chức chính trị- xã hội

Những khái niệm cơ bản về tổ chức, tổ chức chính trị- xã hội
Dựa vào tính chất hoạt động của các tổ chức xã hội, có thể phân chia tổ chức xã hội thành những loại cơ bản, gồm: Tổ chức chính trị; tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức xã hội-nghề nghiệp; các hội được thành lập theo dấu hiệu riêng; tổ chức tự quản phục vụ lợi ích cộng đồng.

Bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội là gì? Quy định pháp luật về bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội?

Bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội là gì? Quy định pháp luật về bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội?
Bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội là dùng uy tín về phương diện xã hội của tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự như của người bảo lãnh đối với người được bảo lãnh. Bài viết xoay quanh vấn đề về bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội.

Đổi mới đối với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị của nhân dân lao động?

Đổi mới đối với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị của nhân dân lao động?
Để Nhà nước giữ được vai trò trụ cột của hệ thống chính trị, công cụ đắc lực thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chỗ dựa cho kinh tế xã hội phát triển, cần thiết phải đổi mới tổ chức bộ máy để nó đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng