1. Mở đầu

Đảng ta coi đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược cách mạng, là động lực của sự phát triển xã hội, coi phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, khi triển khai thực hiện các chủ trương chính sách tại địa phương thì các tổ chức đoàn thể xã hội được coi là trụ cột trong việc tham gia phát động các phong trào và cũng là người chủ đạo trong việc thực hiện các phong trào đó, chẳng hạn: đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư, đấu tranh phòng chống tội phạm, nghiện hút, v.v...

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần tích cực trong cải thiện môi trường văn hóa, giáo dục, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, quan hệ ứng xử trong từng gia đình và cộng động, bài trừ các tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, mại dâm, văn hoá phẩm đồi truỵ. Việc tang, lễ, cưới xin, hội họp theo nếp sống mới, tất cả đã thành phong trào thi đua trong mỗi khu dân cư, và nếp sống văn minh đã được hình thành từ thôn bản, làng, các kết quả đó đã phục vụ đời sống của người dân, của cộng đồng, v.v... Như vậy, người dân có nhiều cơ hội lựa chọn cho mình hình thức vui chơi giải trí khác nhau, chất lượng khác nhau v.v...

2. Phong trào xây dựng nông thôn mới

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và đều khắp trong cả nước, được sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo của các tầng lớp nhân dân, đã tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, diện mạo nông thôn được đổi mới khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới với sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động được sự tham gia của nhân dân và đã đem lại hiệu quả đáng ghi nhận, các phong trào đó đặc biệt chú ý đến cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống của người nghèo và các nhóm thiệt thòi, tăng cường nguồn vốn nhân lực và vốn xã hội của người nghèo cũng như nguồn vốn xã hội của cộng đồng; cải thiện và tăng cường năng lực của các dịch vụ khuyến nông để đáp ứng nhu cầu của người nghèo, phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số; cải thiện và tăng cường các cuộc trao đổi, hội thoại về chính sách giữa các nhóm cộng đồng, các cơ quan khuyến nông, chính quyền địa phương nhằm cải thiện việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhu cầu của người nghèo, phụ nữ và dân tộc thiểu số.

3. Mặt trận tổ quốc tham gia xóa đói giảm nghèo

Các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò rất to lớn trong việc thực hiện dân chủ cơ sở vì mục tiêu phát triển con người, điển hình có thể kể đến là:

Mặt trận có thể tham gia xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả hơn, thông qua việc đề xuất và phân tích chính sách sao cho lợi ích từ các nguồn tài nguyên quốc gia được phân phôi hợp lý cho các chủ nhân của nó; người nghèo được hỗ trợ để có thể tiếp cận được với những quyền lợi căn bản nhất. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã làm phong phú thêm nhiều nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cùng chính quyền hướng về người dân, bảo đảm các quyền công dân được tôn trọng và phát huy, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào do Đảng ủy, ủy ban nhân dân phát động, như: Phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, v.v...

4. Một số phong trào vận động của các tổ chức chính trị - xã hội

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” gắn với công tác giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưa tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong nhiều năm qua, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Mặt trận và các tổ chức Chính trị - xã hội đã tích cực vận động Nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất, hiến cây, phá dỡ hàng rào để giải phóng mặt bằng, làm đường giáo thông... để xây dựng nông thôn mới…Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, hướng về khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động được tiềm năng, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hằng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức thành viên vận động kinh phí xây dựng quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện các chương trinh an sinh xã hội, xây mới, sữa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, các công trình thiết yếu cho cộng đồng nghèo; giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, thăm tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ phát triển sản xuất giúp các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Mặt trận Tổ quốc đã hổ trợ xây dựng và sữa chữa nhà “Đại đoàn kết”, nhà ở cho hộ nghèo....Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, những năm qua Mặt trận TQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và các chính sách xã hội, đảm bảo cho các gia đình liệt sỹ, thương binh và những người có công với cách mạng ổn định cuộc sống; vận động cán bộ và Nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào trong nước và nhân dân các nước bị lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh với số tiền hàng trăm triệu đồng…

Các tổ chức thành viên, các đoàn thể Chính trị-xã hội đã đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà, thăm tặng quà quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được triển khai với nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Hội Nông dân với 3 phong trào lớn: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới” và "Tham gia đảm bảo quốc phòng-an ninh” đã thu hút hàng vạn hội viên hăng hái hưởng ứng tích cực. Đã xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo, có ý chi quyết tâm vươn lên làm giàu.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tiếp tục làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh đã tiên phong tiến vào cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Kết quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã thực sự nâng cao đời sống của nhiều hộ gia đình hội viên. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều Cựu chiến binh điển hình.

Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, khởi nghiệp, hội nhập, phát triển góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” đã cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên nỗ lực học tập, lao động xung kích, nghiên cứu khoa học, đi đầu trong phát triển kinh tế- xã hội, đấu tranh phòng chóng tội phạm, tệ nạn xã hội. Phong tào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã huy động hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, sân chơi, cải tạo đồng ruộng, bảo vệ môi trường, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Dận vận khéo”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ sáng tạo-khởi nghiệp”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các hoạt động, mô hình, công trình phần việc cụ thể, hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua đã tác động tích cực đến nhận thức và mang lại quyền lợi thiết thực cho phụ nữ, vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh.

Liên đoàn Lao động với các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” đã có hàng trăm công trình, sản phẩm mới phục vụ các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Phong trào “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, phong trào “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiêp nông thôn” đã có hàng vạn cán bộ, công chức và người lao động tham gia.

5. Kết luận

Bảo đảm và bảo vệ quyền con người là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó các tổ chức chính trị - xã hội đóng một vai trò rất to lớn. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, hoạt động bảo vệ, bảo đảm quyền con người của họ thông qua dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc tham gia xây dựng, hoạch định chính sách đến các hoạt động giám sát, can thiệp cụ thể trong quá trình thực thi chính^sách và pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước trong tất cả các lĩnh vực: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, sự tham gia ngày càng sâu rộng của các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp vào các hoạt động quản lý của nhà nước và xã hội làm không ngừng thúc đẩy việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người, giảm khoảng cách giàu nghèo, phân biệt đối xử, xoá đi những thói hư tật xấu, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng và các quyền con người, quyền công dân được tôn trọng và bảo đảm, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm và thực thi các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.

LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm & Biên tập)