Luat Minh Khue

Tổ chức hoạt động

Tổ chức hoạt động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tổ chức hoạt động

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ ?

Nguyên tắc <strong>tổ</strong> <strong>chức</strong>, <strong>hoạt</strong> <strong>động</strong> kinh doanh dịch vụ bảo vệ ?
Theo quy định tại điều 3 nghị định 52/2008/NĐ-CP 1. Việc thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tên gọi của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp và trong đó phải có cụm từ "dịch vụ bảo vệ".

Tư vấn tổ chứchoạt động của Ban kiểm soát công ty?

Tư vấn <strong>tổ</strong> <strong>chức</strong> và <strong>hoạt</strong> <strong>động</strong> của Ban kiểm soát công ty?
Thưa luật sư, Tôi đang công tác tại Công ty CT, đang chuẩn bị cho công tác bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, muốn tư vấn giúp việc như sau:Theo Luật doanh nghiệp 2014, khỏan 2 điều 163 thì Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Điều này theo tôi hiểu cũng hơi mâu thuẫn với điểm c khoản 1 điều 164 qui định về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm sóat viên.