Luật sư tư vấn về chủ đề "ủy ban nhân dân cấp tỉnh"

ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2022

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2022
Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư. Vậy thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Mẫu hợp đồng cho vay lại vốn vay ODA đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mẫu hợp đồng cho vay lại vốn vay ODA đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một trong những đối tượng được cho vay lại vốn vay ODA. Ủy ban nhân dân tỉnh được xem xét cho vay lại khi đáp ứng điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Bài viết này, Luật Minh Khuê chia sẻ với bạn đọc mẫu hợp đồng cho vay lại vốn vay ODA đối với UBND cấp tỉnh.

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội

Thông tư số 06/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thông tư số 06/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện