Căn cứ vào Điều 74 Bộ luật Lao động năm 2019, trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thương lượng tập thể như sau:

Một là, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho các bên thương lượng tập thể.

Hai là, xây dựng và cung cấp các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội, thị trường lao động, quan hệ lao động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thương lượng tập thể.

Ba là, chủ động hoặc khi có yêu cầu của cả hai bên thương lượng tập thể, hỗ trợ các bên đạt được thỏa thuận trong quá trình thương lượng tập thể; trường hợp không có yêu cầu, việc chủ động hỗ trợ của úy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ được tiến hành nếu được các bên đồng ý.

Bôn là, thành lập Hội đồng thương lượng tập thể khi có yêu cầu của các bên thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Lao động năm 2019.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 thì đây là quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019, góp phần thúc đẩy việc thương lượng tập thể đạt kết quả tốt. Cụ thể như sau:

- Với việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho các bên thương lượng tập thể sẽ giúpcác bên mềm dẻo, linh hoạt trong lúc thương lượng, tránh căng thẳng, dễ tìm được tiếng nói chung.

* Việc xây dựng và cung cấp các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội, thị trường lao động, quan hệ lao động sẽ hỗ trợ, thúc đẩy thương lượng tập thể diễn ra một cách thuận lợi.

* ủy ban nhân dân cấp tĩnh chủ động hoặc khi có yêu cầu của cả hai bên thương lượng tập thể sẽ góp phần hỗ trợ các bên đạt được thỏa thuận trong quá trình thương lượng tập thể.

* Với việc thành lập Hội đồng thương lượng tập thể khi có yêu cầu của các bên thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp sẽ thúc đẩy quá trình thương lượng tập thể diễn ra thuận lợi, góp phần để các bên sốm tìm được tiếng nói chung.