Luật sư tư vấn về chủ đề "xây dựng văn hóa"

xây dựng văn hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây dựng văn hóa.

Quy định của pháp luật về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Quy định của pháp luật về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật

Những đặc điểm chủ yếu về văn hóa doanh nghiệp?

Những đặc điểm chủ yếu về văn hóa doanh nghiệp?
Văn hóa gắn liền với sự ra đời của nhân loại. Phạm trù văn hóa rất đa dạng và phức tạp. Nó là một khái niệm có rất nhiều nghĩa được dùng để chỉ những khái niệm có nội hàm khác nhau về đối tượng tính chất và hình thức biểu hiện....

Vai trò và các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp?

Vai trò và các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp?
Việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, bởi bất kì một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa, ngôn ngữ, thông tin (nói chung được gọi là tri thức) thì doanh nghiệp...

Một số vấn đề về khái niệm, đặc trưng và chức năng của văn hóa?

Một số vấn đề về khái niệm, đặc trưng và chức năng của văn hóa?
Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do ...

Văn hóa tộc người và các đặc trưng cơ bản của tộc người?

 Văn hóa tộc người và các đặc trưng cơ bản của tộc người?
Tộc người (Ethnic) là một cộng đồng người hình thành và phát triển trong lịch sử, trên một lãnh thổ nhất định, có đặc trưng chung ổn định về ngôn ngữ, đặc điểm sinh hoạt văn hoá văn hóa, có mối quan hệ nguồn gốc, có chung ý thức tự giác tộc người và tên tự gọi. ...

Hướng tới xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ?

Hướng tới xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ?
Để xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ thì trước hết các nhà nước, cơ quan, tổ chức quản lý về vấn đề sở hữu trí tuệ cần có những biện pháp giáo dục, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, để người dân có thể hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của quyền này mà thực thi đúng pháp luật.

Quy định pháp luật về di sản văn hóa liên quan trực tiếp đến môi trường ?

Quy định pháp luật về di sản văn hóa liên quan trực tiếp đến môi trường ?
Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Vậy, vấn đề di sản văn hóa tác động đến môi trường được quy định thế nào ? Bài viết phân tích thêm:

Các quy định về công nhận và bảo vệ di sản văn hóa vật thể liên quan trực tiếp đến môi trường ?

Các quy định về công nhận và bảo vệ di sản văn hóa vật thể liên quan trực tiếp đến môi trường ?
Các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh có thể thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu khác... Vậy, việc bảo vệ, bảo tồn các di sản văn hóa này như thế nào ? Bài viết phân tích thêm về vấn đề này:

Văn hóa pháp lý là gì ? Các yếu tố cấu thành văn hoá pháp lí ?

Văn hóa pháp lý là gì ? Các yếu tố cấu thành văn hoá pháp lí ?
Văn hóa pháp lý là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mang tính pháp lí không có sẵn trong thiên nhiên mà do nhà nước và nhân dân tạo ra. Bài viết phân tích khái niệm, cách hiểu đúng về văn hóa pháp lý, mối quan hệ văn hóa pháp lý & ý thức pháp luật, các yếu tố cấu thành văn hóa pháp lí: