Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

ngành nghề

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính gửi Quý khách hàng, với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin hỗ trợ giải đáp như sau:

1. Về căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2005

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CPVề đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư số 02/2014/TT-BTCHướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Quyết Định số 337/QĐ-BKH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

- Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/2013/NĐ-CP

- Công văn số 18861/BTC-QLG về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá

Thứ nhất về việc tăng giảm vốn điều lệ đối với Công ty của Quý khách hàng:

Trước hết, vì trong trường hợp của bạn không đề cập cụ thể loại hình doanh nghiệp của Công ty mình, cho nên có một số lưu ý sau:

- Nếu như Công ty của bạn là Công ty TNHH một thành viên thì theo điều 76 Luật Doanh Nghiệp 2005, Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ mà chỉ có thể tăng vốn điều lệ mà thôi. Trong trường hợp này, trước tiên bạn nên chuyển đổi loại hình công ty thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, khi đó bạn mới có thể giảm vốn điều lệ Công ty  của mình.

- Nếu như Công ty của bạn không thuộc trường hợp trên thì sẽ tiến hành như sau:

1. Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa liên thông” – Phòng Đăng ký kinh doanh.

2. Cách thức thực hiện:

>> Xem thêm:  Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên

Trực tiếp nộp tại bộ phận “Một cửa liên thông” – Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ - 01 bộ bao gồm:

Căn cứ vào Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp quy định như sau:

Trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty.

Lưu ý: Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

4. Thời hạn, thẩm quyền và chi phí giải quyết:

- Thời hạn: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

- Chi phí: Không quá 30.000 đồng/1 lần (chứng nhận hoặc thay đổi) (Căn cứ theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Thứ hai, về việc phân mã ngành cho hoạt động "thanh lý nhà xưởng" của Công ty:

Hoạt động "thanh lý nhà xưởng" của Công ty bạn có thể được xem là một phần nhỏ trong hoạt động "thanh lý tài sản". Hiện nay, theo quy định của pháp luật, "thanh lý tài sản" không được quy định là một ngành nghề kinh doanh mà chỉ là một hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác thanh lý tài sản có nghĩa là bán một mặt hàng, tàn sản cũ hoặc mới với giá rẻ hơn lúc ban đầu với mục đích đẩy nhanh mặt hàng hoặc tài sản đó đi. Nên hoạt động "thanh lý tài sản" có thể được coi là một trong những hình thức thuộc hoạt động "thẩm định giá" tài sản. 

Mặt khác, hoạt động “Thẩm định giá” mà Công ty của bạn muốn thay đổi hoặc bổ sung vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lại là ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.  Tuy nhiên căn cứ vào Khoản 3 Điều 7 Nghị định  43/2010/NĐ-CP  quy định: "Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó."

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

Mà hoạt động "thẩm định giá" lại được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật chuyên ngành là Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ. Do vậy, để đăng ký thay đổi hoặc bổ sung hoạt động "thẩm định giá"  vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty của mình, bạn có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, ghi tên và mã ngành theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, cụ thể: Ngành, nghề kinh doanh  ghi "Thẩm định giá"; mã ngành ghi " theo "Thông tư số 38/2014/TT - BTC" . Khi đó cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ hiểu, xem xét, bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

Ngoài ra, nếu như Quý khách hàng còn cảm thấy mơ hồ và chưa được rõ ràng với những quy định ở trên, thì quý khách hàng có thể phân loại mã ngành cho hoạt động "Thẩm định giá" như sau:

Căn cứ vào Mục II Công văn số 18861/BTC-QLG về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá quy định rằng:

"Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của một số doanh nghiệp đăng ký hoạt động thẩm định giá chưa đúng tên là ngành thẩm định giá; do chưa có quy định cụ thể, trước mắt các doanh nghiệp nên đưa tên ngành thẩm định giá vào Mã ngành đăng ký kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa được phân vào đâu (7490)hoặc Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (8299)hoặc Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá."

Trên đây là những giải đáp,hướng dẫn từ phía Công ty chúng tôi cho thắc mắc của bạn. Nếu như bạn có vướng mắc hoặc có khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ trên thì có thể liên hệ trực tiếp đến Văn phòng Công ty Luật Minh Khuê để được hỗ trợ.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên ?