Thâu tóm bằng mua lại là phương pháp kế toán cộng các tài sản và nợ phải trả được đánh giá lại của một công ty bị mua lại, vào tài sản và nợ của Công ty mua lại. Tài sản và nợ của tổ chức bị mua lại được ghi vào sổ sách của công ty mua lại theo giá thị trường hợp lý. Sự chênh lệch giữa giá mua và giá thị trường hợp lý ròng của tài sản và nợ bị mua lại, được kết chuyển bởi công ty mua lại như tài sản vô hình (Thương hiệu, lợi thế thương mại). Các con số tài chính của hai đơn vị được kết hợp tiếp tục nhưng các chi phí trong quá khứ được điều chỉnh lại. Thông thường phương pháp này được sử dụng khi có hơn 10% giá mua được trả bằng tiền mặt, cổ phiếu ưu đãi, hay các chứng khoán nợ.