Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động đang làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.

Như vậy, với việc quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do chính đáng sẽ bảo đảm được nguyên tắc tự do, bình đẳng trong quan hệ lao động; khi người lao động cho rằng mình không còn phù hợp với người sử dụng lao động thì họ được quyền chấm dứt quan hệ lao động để tìm kiếm môi trưồng làm việc khác tương thích với mình hơn.

Tuy nhiên, khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động 45 ngày. Khoảng thời gian này là tương đối phù hợp để người sử dụng lao động có thể chuẩn bị được các điều kiện nhằm chấm dứt quan hệ lao động và tuyển lao động mới thay thế hoặc sắp xêp lại lao động thực hiện công việc của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.